Headline

Emekliler İçin Emlak Vergisi Muafiyeti

Son günlerde emekliler için emlak vergisi muafiyeti ile ilgili oldukça çok soruyla karşı karşıya kalmaktayız. Emekliler için emlak vergisi muafiyeti, bazı belediyeler tarafından bilgi yetersizliğinden dolayı suistimale neden olabilmektedir. Bu durum ise birçok kişiyi mağdur edebilmektedir. Bu sebepten emekliler için emlak vergisi muafiyeti hakkında açıklayıcı bir paylaşımda bulunmanın gerekli olduğunu düşündük. Emekliler İçin Emlak Vergisi Muafiyeti : 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanunu ve Bakanlar Kurulu kararlarıyla; hiçbir geliri olmadığını belgeleyenlerin, emeklilerin, gazilerin, özürlülerin, şehitlerin dul ve yetimlerinin Türkiye’de brüt 200 metrekareyi geçmeyen tek meskenleri olması halinde bunlardan Emlak Vergisi alınmayacağı kararlaştırılmıştır. Dolayısıyla bir emeklinin Türkiye’de bir tane evi varsa ve evin brüt metrekaresi 200′ü geçmiyorsa kendisinden emlak vergisi alınmaması gerekmektedir. Bu kişiler ilgili belgelerle belediyelere başvurarak vergiden muaf olmayı isteyebileceklerdir. Ayrıca, bu vergiden muaf olabilmek için sahip olunan meskende bizzat oturma şartı … Read entire article »

Latest

İşe Başlamayı Bildirmek Zorunda Olanlar

İşe Başlamayı Bildirmek Zorunda Olanlar kimlerdir sorusuna aşağıda Vergi Usul Kanununda işe başlama ile ilgili hükümlerle yanıt vermeye çalışacağız. İşe Başlamayı Bildirmek Zorunda Olanlar : İşe başlamayı bildirmek zorunda olanlar, Vergi Usul Kanununda işe başlama ile ilgili 153. maddede sayılmaktadır. Bu maddeye göre vergi dairesine işe başlamayı bildirmek zorunda olanlar: 1. Vergiye tabi ticaret ve sanat erbabı, 2. Serbest meslek erbabı, 3. Kurumlar vergisi mükellefleri, 4. Kollektif ve adi şirket ortakları ile komandit şirketlerin komandite ortakları. olarak belirtilmektedir. Ayrıca söz konusu maddeye 4884 sayılı Kanunun 12. maddesiyle eklenen fıkrada; “Ticaret sicili memurlukları, kurumlar vergisi mükellefi olup da Türk Ticaret Kanununun 30 uncu maddesi uyarınca tescil için başvuran mükelleflerin başvuru evraklarının bir suretini ilgili vergi dairesine intikal ettirir. Bu mükelleflerin işe başlamayı bildirme … Read entire article »

Verginin Terkini Nedir

Verginin terkini nedir sorusuna 213 Sayılı Vergi Usul Kanunu terkin hükümleriyle yanıt vermeye çalışacağız. Verginin Terkini Nedir ? Vergi Usul Kanunu terkin hükümleri 115. maddede yer almakta olup bu maddede verginin terki nedir ve terkine kimler yetkilidir gibi soruların yanıtları bulunmaktadır. Şöyle ki anılan maddede; “Yangın, yer sarsıntısı, yer kayması, su basması, kuraklık, don, muzır hayvan ve haşarat istilası ve bunlara benzer afetler yüzünden: 1. Varlıklarının en az üçte birini kaybeden mükelleflerin bu afetlerin zarar verdiği gelir kaynakları ile ilgili bulunan vergi borçları ve vergi cezaları; 2. Mahsullerinin en az üçte birini kaybeden mükelleflerin, afete maruz arazi için zararın tahakkuk ettiği hasat ve devşirme zamanına tesadüf eden yıla ait olarak tahakkuk ettirilen Arazi Vergisi borçları ve vergi cezaları; Maliye Bakanlığınca … Read entire article »

Yabancı Memlekette Tebligat Usulü

Bu yazımızda, yabancı memlekette tebligat usulü hakkındaki soruya Vergi Usul Kanununda cevap bulmaya çalışacağız. Yabancı Memlekette Tebligat Usulü : 213 Sayılı Vergi Usul Kanununun 97. Maddesi yabancı memlekette tebligat usulü hakkında bilgi vermektedir. Anılan maddede; “Yabancı memlekette bulunanlara tebliğ o memleketin yetkili makamı vasıtasıyla yapılır. Bunun için anlaşma varsa veya o memleketin kanunları müsait ise o yerdeki Türk siyasi memuru veya konsolosu tebliğin yapılmasını yetkili makamdan ister. Kendisine tebliğ yapılacak kişi Türk vatandaşı ise tebliğ Türk siyasi memuru veya konsolosu vasıtasıyla da yapılabilir. Yabancı memleketlerde bulunan kimselere tebliğ olunacak evrak, tebligatı çıkaran merciin bağlı bulunduğu Bakanlık vasıtasıyla Dışişleri Bakanlığına, oradan da Türkiye elçilik veya konsolosluğuna gönderilir. Yabancı memlekette resmi görevle bulunan Türk memurlarına tebliğ Dışişleri Bakanlığı vasıtasıyla yapılır. Yabancı memlekette bulunan askeri … Read entire article »

Tebliğ Kimlere Yapılır

Aşağıda tebliğ kimlere yapılır sorusuna Vergi Usul Kanununda cevap arayacağız. Tebliğ Kimlere Yapılır ? 213 Sayılı Vergi Usul Kanununda tebliğ kimlere yapılır sorusunun cevabı 94. Madde de bulunmaktadır. Bu maddeye göre, “Tebliğ mükelleflere, bunların kanuni temsilcilerine, umumi vekillerine veya vergi cezası kesilenlere yapılır. Tüzelkişilere yapılacak tebliğ, bunların başkan, müdür veya kanuni temsilcilerine, vakıflar ve cemaatler gibi tüzelkişiliği olmayan teşekküllerde bunları idare edenlere veya temsilcilerine yapılır. Tüzelkişilerin müteaddit müdür veya temsilcisi varsa tebliğin bunlardan birine yapılması kafidir. (2365 sayılı Kanunun 18′inci maddesiyle eklenen fıkra) Tebliğ, kendisine tebligat yapılacak kimsenin bulunmaması halinde ikametgah adresinde bulunanlardan veya işyerlerinde memur ya da müstahdemlerinden birine yapılır. (Muhatap yerine bu şekilde kendisine tebliğ yapılacak kimsenin görünüşüne nazaran 18 yaşından aşağı olmaması ve bariz bir … Read entire article »

VUK Tebliğ Esasları, Tebliğ Nasıl Yapılır

Bu yazımızda tebliğ nasıl yapılır ve VUK tebliğ esasları nelerdir sorularını yanıtlamaya çalışacağız. Tebliğ Nasıl Yapılır ? VUK Tebliğ Esasları : VUK tebliğ esasları konusunu, 213 Sayılı Vergi Usul Kanunu çerçevesinde açıklamaya çalışacağız. Tebliğ konusu vergi kanunu açısından çok önemlidir. Çünkü bir borcun tahakkuk aşamasına geçebilmesi için tebliğin yapılması gerekmektedir. Bu sebeple, VUK tebliğ esasları ile tebliğ nasıl yapılır sorunuzun cevabı VUK’nun 93. Maddesinde yanıt bulmaktadır. VUK’nun 93. Maddesinde, “Tahakkuk fişinden gayri, vergilendirme ile ilgili olup, hüküm ifade eden bilumum vesikalar ve yazılar adresleri bilinen gerçek ve tüzelkişilere posta vasıtasıyla ilmühaberli taahhütlü olarak, adresleri bilinmeyenlere ilan yolu ile tebliğ edilir. Şu kadar ki, ilgilinin kabul etmesi şartiyle, tebliğin daire veya komisyonda yapılması caizdir.” denilmektedir. Böylece bu Kanun maddesiyle VUK tebliğ esasları, … Read entire article »

Tahakkuk Fişi Nedir Ne İşe Yarar

Aşağıda tahakkuk fişi nedir ya da tahakkuk fişi ne işe yarar sorunuza Vergi Usul Kanunu maddesiyle yanıt vermeye çalışacağız. Tahakkuk Fişi Nedir Ne İşe Yarar ? 213 Sayılı Vergi Usul Kanununun 25. maddesinde tahakkuk fişi nedir ya da tahakkuk fişi ne işe yarar sorularının yanıtı bulunmaktadır. Şöyle ki maddeye göre: Vergi kanunlarına göre beyan üzerinden alınan vergiler “Tahakkuk fişi” ile tarh ve tahakkuk ettirilir. Bu esasa göre, vergi dairesince beyannamenin alınması üzerine bir tahakkuk fişi tanzim olunur ve bunun bir nüshası mükellefe veyahut beyannameyi mükellef namına vergi dairesine tevdi edene verilir. Bu suretle vergi tahakkuk etmiş olur. Tahakkuk fişinin mükellefe verilen nüshası aynı zamanda beyannamenin makbuzu yerine geçer. Lüzum görülen hallerde beyana dayanan vergi yerine ihbarname ile tebliğ olunabilir. Kanunen … Read entire article »

Mücbir Sebep Nelerdir : VUK Mücbir Sebep Halleri

Bu yazımızda mücbir sebep nelerdir sorusuna Vergi Usul Kanunu mücbir sebep açısından VUK mücbir sebep halleri ile yanıt vermeye çalışacağız. Mücbir Sebep Nelerdir ? VUK Mücbir Sebep Halleri : Vergi Usul Kanunu mücbir sebep halleri 213 Sayılı Vergi Usul Kanununun 13.maddesinde sayılmıştır. Bu maddeye göre VUK Mücbir Sebep Halleri: 1. Vergi ödevlerinden herhangi birinin yerine getirilmesine engel olacak derecede ağır kaza, ağır hastalık ve tutukluluk; 2. Vergi ödevlerinin yerine getirilmesine engel olacak yangın, yer sarsıntısı ve su basması gibi afetler; 3. Kişinin iradesi dışında vukua gelen mecburi gaybubetler; 4. Sahibinin iradesi dışındaki sebepler dolayısıyle defter ve vesikalarının elinden çıkmış bulunması, olarak sıralanmıştır. Bu yazımızdaki mücbir sebep nelerdir sorusuna VUK mücbir sebep halleri açısından verdiğimiz yanıt umarız sizin için açıklayıcı bir yanıt olmuştur. … Read entire article »

Serbest Meslek Erbabı Kimlerdir

Bu yazımızda serbest meslek erbabı kimlerdir sorusuna yanıt vermeye çalışacağız. Serbest Meslek Erbabı Kimlerdir ? Gelir Vergisi Kanununun 66. maddesinde, serbest meslek erbabı tanımlanmıştır. Bu maddeye göre; Serbest meslek faaliyetini mutad meslek halinde ifa edenler, serbest meslek erbabıdır. Serbest meslek faaliyetinin yanında meslekten başka bir iş veya görev ile devamlı olarak uğraşılması bu vasfı değiştirmez. Kimler meslek erbabı sayılır sorusuna da bu madde yanıt olacaktır. Çünkü bu maddenin uygulanmasında: 1. Gümrük komisyoncuları, bilumum borsa ajan ve acentaları, noterler, noterlik görevini ifa ile mükellef olanlar; 2. Bizzat serbest meslek erbabı tarifine girmemekle beraber serbest meslek erbabını bir araya getirerek teşkilat kurmak veya bunlara sermaye temin etmek suretiyle veya sair suretlerle serbest meslek kazancından hisse alanlar; 3. Serbest meslek faaliyetinde bulunan kollektif ve adi … Read entire article »

Vergi Levhası Nerden Alınır

Aşağıdaki yazımızda vergi levhası nerden alınır ve vergi levhası internetten nasıl alınacak sorularına yanıt bulabilirsiniz. Vergi Levhası Nerden Alınır ? Vergi levhası, İnternet Vergi Dairesinden alınacaktır. Peki internet vergi dairesinden vergi levhası almak nasıl olacak diyorsanız onu da aşağıdaki vergi levhası internetten nasıl alınacak başlığı altında bulabilirsiniz. Vergi Levhası İnternetten Nasıl Alınacak ? İnternet vergi dairesinde vergi levhası almak, aşağıdaki şekilde gerçekleştirilebilir: Gelir/kurumlar vergisi mükellefleri tarafından gelir/kurumlar vergisi beyannamelerinin verilmesinden sonra vergi levhası, Gelir İdaresi Başkanlığı bilgi işlem sistemi tarafından söz konusu beyannamelerde yer alan bilgilere göre oluşturulacak ve mükellefin İnternet Vergi Dairesi hesabına aktarılacaktır. Vergi levhaları sistem tarafından İnternet Vergi Dairesi hesaplarına aktarıldıktan sonra mükellefler İnternet Vergi Dairesinden bizzat kendileri veya 3568 sayılı Kanun uyarınca yetki almış olup bağımsız … Read entire article »