Headline

TORBA YASADA ARAÇ MUAYENE AFFI

Bu yazımız torba yasada araç muayene affı hakkında olacaktır.Torba yasada araç muayene affı vardır.Torba yasada araç muayene affından bahsetmeden önce, kanun,tebliğ ve yönetmeliklere göre durum nasıldı.Öncelikle bu durumdan kısaca bahsedelim.Araç muayenelerinin ilgili yönetmeliklerde belirtilen sürelerde yaptırılması zorunludur.Ancak,araç muayenesinin süresi içerisinde yaptırılmaması halinde, muayenenin yapıldığı yılda geçerli olan muayene ücreti ile birlikte gecikilen her ay ve kesri için %5 fazla hesaplanması ve ilgilisinden tahsil edilerek Kanunda düzenlenen sürede Hazine hesaplarına aktarılması gerekmektedir. Torba Yasada Araç Muayene Affı, torba yasanın 79. Maddesi ile Kanunun yayımlandığı 11/9/2014 tarihine kadar muayene süresi geçtiği halde araç muayenelerini yaptırmamış olanların 31/12/2014 tarihine kadar (bu tarih dahil) araç muayenelerini yaptırmaları durumunda hesaplanması gereken %5 fazla yerine torba yasanın yayımlandığı tarihe kadar Yİ-ÜFE aylık değişim oranları, bu tarihten sonra aylık %1 oranı esas alınarak hesaplanacak tutarın muayene ücreti ile … Read entire article »

Latest

TORBA YASA TAKSİT GECİKMESİ

Bu yazımız torba yasa taksit gecikmesi hakkında olacaktır. Torba yasa taksit gecikmesi konusu çok önemlidir. Çünkü kanuna uygun taksit ödemelerini yerine getiremeyen kişilerin torba yasadan yararlanma hakkı bitecektir. Bu durum torba yasadan büyük beklentisi ve faydası olan kişilerin torba yasa taksit gecikmesi sebebiyle torba yasadan faydalanmamasına neden olacaktır. Torba yasa taksit gecikmesi; Torba yasanın 73. maddesine göre, ödenmesi gereken taksitlerden; bir takvim yılında iki veya daha az (2014 takvim yılı için bir) taksitin, süresinde ödenmemesi veya eksik ödenmesi hâlinde, ödenmeyen veya eksik ödenen taksit tutarlarının son taksiti izleyen ayın sonuna kadar, gecikilen her ay ve kesri için 6183 sayılı Kanunun 51 inci maddesine göre belirlenen gecikme zammı oranında hesaplanacak geç ödeme zammı ile birlikte ödenmesi şartıyla … Read entire article »

TORBA YASA TAKSİTLERİ

Bu yazımızda torba yasa taksitleri hakkında bilgi vereceğiz. Torba yasadan faydalanmak isteyenlerin torba yasa taksitleri hakkında bilgisinin olması şarttır. Eğer kişi torba yasa taksitlerini yasada belirtildiği şekilde ödemez ve yasada yazılan şekilde ihlal ederse torba yasadan ödediği miktar kadar yararlanır.Geri kalan borçları için artık yasadan faydalanma hakkı bulunmaz. Torba yasa taksitleri; Torba yasadan yararlanmak isteyen borçluların yasada öngörülen şartların yanı sıra bu Kanunun yayımlandığı tarihi izleyen ikinci ayın sonuna kadar başvuruda bulunmaları ve torba yasa 73.madde kapsamında ödenecek tutarları, ilk taksiti bu Kanunun yayımlandığı tarihi izleyen üçüncü aydan başlamak üzere ikişer aylık dönemler hâlinde azami on sekiz eşit taksitte ödemeleri şarttır. Bu Kanuna göre ödenecek taksitlerin ödeme süresinin son gününün resmî tatile rastlaması hâlinde süre … Read entire article »

TORBA YASA VERGİ MÜKELLEFİ

Bu yazımız torba yasa vergi mükellefinin vereceği beyannamelerle ilgilidir. Torba yasa vergi mükellefine beyannameler ile tahakkuk eden borçlarını yapılandırma hakkı tanımaktadır. Torba yasa vergi mükellefi; Maliye Bakanlığına bağlı tahsil dairelerince takip edilmekte olan amme alacaklarından yıllık gelir veya kurumlar vergilerini, gelir (stopaj) vergisi, kurumlar (stopaj) vergisi, katma değer vergisi ve özel tüketim vergisi için torba yasa 73. maddesi hükmünden yararlanmak üzere başvuruda bulunan mükellefler, taksit ödeme süresince bu vergi türleri ile ilgili verilen beyannameler üzerine tahakkuk eden bu vergileri çok zor durum olmaksızın her bir vergi türü itibarıyla bir takvim yılında ikiden fazla vadesinde ödememeleri ya da eksik ödemeleri hâlinde belirtilen madde hükümlerine göre yapılandırılan borçlarına ilişkin kalan taksitlerini ödeme haklarını kaybederler. İl özel idareleri, belediyeler … Read entire article »

TORBA YASADA MTV AFFI

Bu yazımız Torba Yasada MTV affı ile ilgili olacaktır. Torba Yasada MTV Affı vardır. Torba Yasanın 73. Maddesinin 5. Paragrafı mtv affı ile ilgilidir. Torba Yasada MTV Affı; Bu madde kapsamında ödenecek olan motorlu taşıtlar vergisi ile bu vergiye bağlı kesilen vergi cezaları ve bunlara bağlı gecikme faizi, gecikme zammı gibi ferî amme alacakları yerine bu Kanunun yayımlandığı tarihe kadar Yİ-ÜFE (Yurtiçi Üretici Fiyat Endeksi) aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutarın ait olduğu taşıt için, bu madde hükümlerinin ihlal edilmemiş olması koşuluyla bu maddede belirtilen ödeme süresi sonuna kadar Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanununun 13 üncü maddesinin (d) fıkrası hükmü uygulanmaz. Yani mtv ile bu vergiye bağlı cezalara bağlı gecikme faizi ve gecikme zammı yerine kanunun … Read entire article »

TORBA YASADA VERGİ AFFI

Torba yasa mecliste kabul edildikten ve cumhurbaşkanınca onaylandıktan sonra resmi gazetede yayınlandı. Bu yazımız Torba Yasada Vergi Affı konusundadır. En çok beklenen konulardan biri de Torba Yasada Vergi Affı konusudur. Torba yasada vergi affı vardır. Torba yasada vergi affı vardır ama bu affın kapsamı nasıldır? Torba Yasada Vergi Affı; (1) Maliye Bakanlığına bağlı tahsil dairelerince tahsil edilen; a) 213 sayılı Vergi Usul Kanunu kapsamına giren; 1) 30/4/2014 tarihinden (bu tarih dâhil) önceki dönemlere, beyana dayanan vergilerde bu tarihe kadar verilmesi gereken beyannamelere ilişkin vergi ve bunlara bağlı vergi cezaları, gecikme faizleri, gecikme zamlarından (2013 takvim yılına ilişkin gelir vergisi ikinci taksiti hariç), 2) 2014 yılına ilişkin olarak 30/4/2014 tarihinden (bu tarih dâhil) önce tahakkuk eden vergi ve bunlara bağlı … Read entire article »

TORBA YASADA SGK BORÇLARI

Aylarca beklenen Torba Yasa nihayet Mecliste kabul edildi. Bu yazımız Torba Yasada SGK Borçları hakkında olacaktır. Torba Yasada SGK borçları hakkında nasıl bir düzenleme yapılmıştır? Evet Torba Yasada SGK borçları da yeniden yapılandırarak, gecikme cezası ve gecikme zammı yeniden düzenliyor. Torba Yasada SGK Borçları; Kanuna göre, 2014 yılı nisan ayı ve önceki aylara ilişkin ödenmemiş olan sigorta primi, emeklilik keseneği, kurum karşılığı, işsizlik sigortası primi, sosyal güvenlik destek primi için hesaplanacak tutarın ödenmesi halinde, bu alacaklara uygulanan gecikme cezası ve gecikme zammı gibi alacakların tamamının tahsilinden vazgeçilecek. İlgili mevzuata göre ödenmesi imkanı ortadan kalkmamış isteğe bağlı sigorta primi ve topluluk sigortası primi ile SGK tarafından takip edilen damga vergisi, özel işlem vergisi ve eğitime katkı payı da … Read entire article »

ACİL DURUM PLANLARI

Bu günkü yazımız işyerlerinde acil durum planları ile ilgili olacaktır. İşyerlerinde acil durum planları ne demektir? Bilindiği üzere 18.06.2013 tarih ve 28681 sayılı resmi gazetede İşyerlerinde Acil Durumlar Hakkında Yönetmelik Yayınlanmıştır. Yönetmeliğin amacı, işyerlerinde acil durum planlarının hazırlanması, önleme, koruma, tahliye, yangınla mücadele, ilk yardım ve benzeri konularda yapılması gereken çalışmalar ile bu durumların güvenli olarak yönetilmesi ve bu konularda görevlendirilecek çalışanların belirlenmesi ile ilgili usul ve esasları düzenlemektir. İşyerlerinde Acil Durum Planları; İşyerlerinde Acil Durumlar Hakkındaki Yönetmelik kapsamında kurulacak olan ekiplerin eğitimlerinin, 18.06.2013’ten itibaren bir yıl içinde tamamlanması gerekmektedir. Bu süre18.06.2014 tarihinde sona ermektedir. İşyerlerinde Acil Durumlar Hakkındaki Yönetmeliğe göre, Acil durumları belirlememek, acil durumlar için tedbir almamak, acil durum planlarını hazırlamamak, destek elemanı görevlendirmemek, … Read entire article »

İŞ KAZASI SAYILAN HALLER

Bu yazımızda iş kazası sayılan halleri anlatmaya çalışacağız. İş kazası sayılan haller denilince bütün kazalar acaba iş kazası sayılır mı? Bir kazanın iş kazası olabilmesi için, öncelikle aşağıdaki beş başlık kapsamında bir olayın meydana gelmesiyle, kazanın oluşması gerekmektedir. Bu durum da tek başına yeterli olmayıp kaza geçiren sigortalının hemen yada sonradan bedenen yada ruhen zarara uğraması şarttır. İş Kazası Sayılan Haller; 1.Kaza işyerinde geçirilmelidir. Burada kazanın nasıl olduğunun hiç bir önemi bulunmamaktadır. Sadece kazanın işyerinde geçirilmiş olması olayın iş kazası sayılması için yeterlidir. 2.Sigortalı, işyeri dışında ancak işveren tarafından üstlenilen bir işte çalışırken kaza geçirmiş olsa, geçirdiği kaza iş kazası kapsamında değerlendirilecektir. 3.Sigortalı işyeri dışındaki bir yere işverence görevli olarak gönderildiğinde, asıl işi dışında başka bir iş bile yaparken … Read entire article »

BORÇ BİLGİLENDİRME SERVİSİ

Bugünkü yazımız borç bilgilendirme servisi hakkında olacaktır. Gelir İdaresi Başkanlığının mükellef odaklı yaklaşım ve sürekli gelişim ilkesi doğrultusunda, internet ve bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanarak yeni hizmet seçenekleri ile mükelleflerin vergiye gönüllü uyumunu artırmaya yönelik çalışmaları devam etmektedir. Bu çalışmalardan birisi de borç bilgilendirme servisidir. Borç Bilgilendirme Servisi; 2012 yılından bu yana Gelir İdaresi Başkanlığının internet vergi dairesi intvd.gib.gov.tr üzerinden hizmet veren Borç Bilgilendirme Servisi, 1 Ağustos 2014 tarihinden itibaren kesinleşmiş vergi ve vergi dairesine intikal etmiş diğer kamu alacaklarına ilişkin borç bilgilerinin anlık olarak öğrenilebilmesine imkân verecek şekilde yenilenmiştir. Güncel tüm vergi borcunuz ile diğer kamu alacaklarına ilişkin borçlarınızın (usulsüzlük cezaları, vergi ziya-ı cezası, nüfus para cezası, askerlik para cezası, yükseköğrenim harç ve kredi … Read entire article »