Headline

E TEBLİGAT UYGULAMASI

Bugünkü yazımız e tebligat uygulaması hakkında olacaktır. Daha önce de bu konuda yazımız olmasına rağmen e tebligat uygulaması hakkında bilinmeyen hususların olması sebebiyle daha geniş olarak konuyu yazma ihtiyacı hissettik. E Tebligat Sistemini Kullanacak Olanlar; 1) Kurumlar vergisi mükellefleri, 2) Ticari, zirai ve mesleki kazanç yönünden gelir vergisi mükellefiyeti bulunanlar, (Kazançları basit usulde tespit edilenlerle gerçek usulde vergiye tabi olmayan çiftçiler hariç) 3) İsteğe bağlı olarak kendilerine elektronik tebligat yapılmasını talep edenler. Kurumlar Vergisi Mükellefleri; Elektronik tebligat sistemini kullanmak zorunda olan kurumlar vergisi mükelleflerinin, 01.01.2016 tarihine kadar “Elektronik Tebligat Talep Bildirimi (Şirketler ve Diğer Tüzel Kişiler İçin)”ni kurumlar vergisi yönünden bağlı bulundukları vergi dairesine vermeleri gerekmektedir. Zorunlulukların başladığı tarihten sonra mükellefiyet tesis ettiren kurumlar vergisi mükellefleri ise, işe başlama tarihini takip eden 15 gün içerisinde Elektronik Tebligat Talep Bildiriminde bulunmak zorundadır. Yapılan başvurunun değerlendirilmesi sonucu, gerekli şartları taşıyan … Read entire article »

Latest

ÖKC KULLANMA ZORUNLULUĞU

Bugünkü yazımız ÖKC Kullanma zorunluluğu ile ilgili olacaktır. ÖKC Kullanma zorunluluğu ile ilgili bu yazımızda kimlerin ÖKC kullanacakları, ÖKC için başvuru süreleri, ÖKC fişinde bulunması gerekenler ile ilgili bilgiler verilecektir. Satışı yapılan malları aynen veya işlendikten sonra satışını yapanlar dışındaki kimselere satan veya aynı kimselere hizmet veren birinci ve ikinci sınıf tüccarlar, ödeme kaydedici cihaz kullanmak mecburiyetindedirler. Yeni işe başlayan ve sonradan mecburiyet kapsamına giren mükelleflerin ödeme kaydedici cihazları kullanma mecburiyetleri işe başlama ve mecburiyet kapsamına girme tarihinden itibaren 30 gündür. Bu süre, mükelleflerin kalkınmada birinci ve ikinci derecede öncelikli yörelerdeki faaliyetleri ile ilgili olarak 60 gün olarak belirlenmiştir. ÖKC satış fişlerinde; satış fişini veren kişi veya kuruluşun adı ve … Read entire article »

İŞE GELMEYEN İŞÇİ

Bugünkü yazımız işe gelmeyen işçi hakkında olacaktır. İş Yasası, işçiye ve işverene karşılıklı sorumluluklar vermektedir. Bu sorumluluklar işçinin işi yapma sorumluluğu, işverenin ise işçiye bedelini ödeme ve uygun çalışma ortamını sağlama sorumluluğu başta olmak üzere daha bir çok sorumluluğu sayabiliriz. Uygulamada sık karşılaşılan soru ve sorunlardan biri ve başta geleni de işçinin işverene haber vermeksizin işi bırakmasıdır. İş Yasası 25-II/g hükmü üst üste iki gün veya ay içerisinde herhangi üç gün geçerli mazeret olmaksızın işçinin işe gelmemesi halinde iş verene işçiye ihbarda bulunmaksızın tek taraflı iş akdini feshetme olanağı vermekte, bu durumda ise ihbar, kıdem tazminatı gibi yükümlülüklerin kalkmakta olduğu düşünülmektedir.. Ancak sorunlar bu basit şekliyle gelişmiyor ve bitmiyor. İş verenin, üst üste iki gün veya ay içinde … Read entire article »

UZLAŞMA TALEP SÜRESİ

Bugünkü yazımız Uzlaşma Talep Süresi hakkında olacaktır. Bilindiği gibi mükelleflerin uzlaşma hakkı 213 Sayılı Vergi Usul Kanununda hüküm altına alınmış ve şartları ayrıntılı olarak belirtilmiştir. Biz burada tarhiyat öncesi ve sonrası uzlaşma talep süresi hakkında bilgi vereceğiz. Tarhiyat Öncesi Uzlaşma Talep Süresi; Hakkında inceleme yapılan mükellefler incelemenin başlangıcından inceleme ile ilgili son tutanağın düzenlenmesine kadar geçen süre içerisinde her zaman uzlaşma talebinde bulunabilirler. İnceleme elemanlarınca yapılacak “uzlaşmaya davet” hallerinde ise, davet yazısının mükellefe tebliğ tarihinden itibaren en geç 15 gün içerisinde uzlaşma talebinde bulunabilirler. İncelemenin sonuçlandığı tarihte tarh zaman aşımının sona ermesine üç aydan az bir zaman kalması halinde mükellefe uzlaşma talebinde bulunup bulunmadığı sorulmaz ve uzlaşma talebinde bulunmaya … Read entire article »

Emlak Vergisi Hesaplaması

Bugünkü yazımız emlak vergisi hesaplaması ile ilgili olacaktır. Emlak vergisi, Türkiye sınırları içerisinde yer alan tüm gayrimenkuller için ödenmektedir. Bina veya arazinin maliki, varsa intifa hakkı sahibi, her ikisi de yoksa bina veya arazide malik gibi tasarruf edenler, vergi mükellefi olmaktadır. Bir bina veya arazi üzerinde hisseli malik olanlar hisseleri oranında mükellef olmaktadırlar. Emlak vergisi mükellefiyeti, taşınmazın satın alındığı takvim yılını takip eden yıldan itibaren başlamaktadır. Örneğin 2015 yılında alınan bir taşınmaz malın vergi mükellefiyeti 2016 yılında başlıyor. Acaba emlak vergisi hesaplaması nasıl yapılmaktadır? Emlak vergisi hesaplaması; Emlak vergisi hesaplaması taşınmazın kayıtlı değeri üzerinden yapılmaktadır. Emlak vergisi oranları aşağıdaki gibidir; Büyükşehir Belediyesi Binalarda Binde 4 Meskenlerde Binde 2 Arazilerde Binde 2 Arsalarda Binde 6 Normal Yörelerde Binalarda Binde 2 Meskenlerde Binde 1 Arazilerde Binde … Read entire article »

EMLAK VERGİSİ ÖDEME

Gayrimenkul sahiplerinin emlak vergisi için ödemek zorunda oldukları ikinci taksit dönemi Kasım ayında başlamış bulunmaktadır. Peki Emlak Vergisi Ödeme kanalları nelerdir? Birçok gayrimenkul sahibi emlak vergisi ödeme noktasında sıkıntı yaşamaktadır. Kimi emlak vergisi mükellefi emlak vergisi ödemeleri için belediyeye gidecek vakit bulamamaktadır. Veya gayrimenkul ile sahibinin ayrı şehirlerde bulunması sebebiyle ilgilinin gayrimenkulün bulunduğu belediyeye emlak vergisini ödemek için gitmesini zorlaştırmaktadır. Acaba Belediyeye gitmek istemeyen ya da ilgili belediyeye gitmesi mümkün olmayan mükellefler emlak vergisi ödemesini internetten gerçekleştirebilir mi? Gayrimenkul şehir dışında ise bu gayrimenkulün vergi ödemesi, tüm belediyelerden, PTT havalesi veya belediyelerin banka hesap numaralarına emlak vergisi mükellef numarasının yazılması şartıyla ödenebilmektedir. Emlak vergisi ödemeleri internet üzerinden de yapılabilmektedir. Gayrimenkulün bağlı bulunduğu belediyenin “e-belediye” sistemini kullanıyor … Read entire article »

Beyanname Verme ve Ödeme Süreleri

Bugünkü yazımız beyanname verme ve ödeme süreleri hakkında olacaktır. Ülkemizde çok çeşitli vergiler olduğundan ve durum karmaşık bir hal aldığından beyanname verme ve ödeme sürelerini ancak aşağıdaki gibi toplu halde açıklamaya çalıştık. Umarız konu daha kolay anlaşılır. Yıllık Kurumlar Vergisi İzleyen Yılın 1-25 Nisan Dönemi içinde verilir, Nisan ayı sonuna kadar ödenir. Yıllık Gelir Vergisi İzleyen Yılın 1-25 Mart Dönemi içinde verilir,1.Taksit Mart ayı sonu 2.Taksit Temmuz ayı sonuna kadar ödenir. Geçici Vergi (3 Aylık dönemi izleyen 2. Ayın 14. günü akşamı)na kadar verilir, (3 Aylık dönemi izleyen 2. Ayın 17. günü akşamı)sonuna kadar ödenir. 1.Dönem 14 Mayıs akşamına kadar verilir,1.Dönem 17 Mayıs günü akşamına kadar ödenir 2.Dönem 14 Ağustos akşamına kadar verilir,2.Dönem 17 Ağustos günü … Read entire article »

EMLAK VERGİSİ ÖDEME DÖNEMLERİ

Bu yazımızda emlak vergisi ödeme dönemlerini belirttikten sonra bu vergiyi kolay bir şekilde ödeyebilmeniz için emlak vergisi nasıl ve nereye ödenebileceğini açıklayacağız. Emlak Vergisi Ödeme Dönemleri; Emlak vergisi 2 taksitte ödenebilir: İlk taksit Mart-Nisan-Mayıs aylarında ödenmelidir. İkinci taksit ise Kasım ayı içerisinde ödenmelidir. Emlak Vergisi Nereye Ödenir ? Emlak vergisi ilgili belediyeye ödenir. Emlak Vergisi Nasıl Ödenir? Bina, arsa veya arazinin bulunduğu yerdeki ilgili belediyeye, İlgili belediyenin vergi tahsilatı yapan şubelerine, İlgili belediyenin hesabına PTT aracılığıyla posta çeki ile, İlgili belediyenin hesabının bulunduğu banka şubelerine ödenebilir. … Read entire article »

ESNAF MUAFLIĞI

Bu yazımızda esnaf muaflığı konusunu anlatacağız. Esnaf muaflığı konusunu Gelir Vergisi Kanunu açısından ele alacağız. Gelir Vergisi Kanunun 9. Maddesi esnaf muaflığı konusuyla ilgilidir. Anılan madde de; Ticaret ve sanat erbabından aşağıda yazılı şekil ve suretle çalışanlar gelir vergisinden muaftır. 1. Motorlu nakil vasıtaları kullanmamak şartı ile gezici olarak veya bir iş yeri açmaksızın perakende ticaret ile iştigal edenler (Giyim eşyalarıyla zati ve süs eşyaları, değeri yüksek olan ev eşyaları ile pazar takibi suretiyle gıda, bakkaliye ve temizlik maddelerini ve sabit iş yerlerinin önünde sergi açmak suretiyle o iş yerlerinde satışı yapılan aynı neviden malları satanlar hariç) ; 2. Bir iş yeri açmaksızın gezici olarak ve doğrudan doğruya müstehlike iş yapan hallaç, kalaycı, lehimci, musluk tamircisi, … Read entire article »

VERASET VE İNTİKAL VERGİSİ BEYANNAMESİ NEREYE VERİLİR

Bugünkü yazım, veraset ve intikal vergisi beyannamesi nereye verilir ile ilgili olacaktır. Veraset ve intikal vergisi beyannamesi nereye verilir; – Veraset yoluyla intikallerde ölen kimsenin, ivazsız intikallerde tasarrufu yapan kişinin ikametgâhının, tüzel kişilerde ve diğer teşekküllerde bunların merkezlerinin bulunduğu yerdeki vergi dairesine, – Muris veya tasarrufu yapan kişinin ikametgâhı yabancı bir ülkede ise bunların Türkiye’deki son ikametgâhının bulunduğu yer vergi dairesine, – Mükellefin yabancı memlekette bulunması halinde beyanname, mükellefin bulunduğu yerdeki Türkiye Konsolosluğuna, verilir. Ancak, muris veya tasarrufu yapan şahsın Türkiye’de hiç ikamet etmediği veya son ikametgâhının tespit olunamadığı takdirde veraset ve intikal vergisi beyannamelerinin, veraset yoluyla veya sair surette ivazsız tarzda intikal eden malın bulunduğu veya mükelleflerin ikametgâhlarının bağlı bulunduğu yer vergi dairesine verilebilir. Beyannameler ilgili vergi dairelerine bizzat elden verilebileceği … Read entire article »