Headline

VERGİ LEVHASI NEREDEN ALINACAKTIR

Vergi Levhası Nereden Alınacaktır Sorusuna; Vergi Levhası İnternet Vergi Dairesinden Alınacaktır cevabını veririz.Peki Vergi Levhası Nereden Alınacaktır Sorusuna verilen cevap yeterli midir? Yani nasıl alınır? Şimdi de Vergi Levhası Nereden Alınacaktır Sorusunun ardından İnternet Vergi Dairesinden nasıl alınır sorusunun cevabını açıklayalım. Gelir/kurumlar vergisi mükellefleri tarafından gelir/kurumlar vergisi beyannamelerinin verilmesinden sonra vergi levhası, Gelir İdaresi Başkanlığı bilgi işlem sistemi tarafından söz konusu beyannamelerde yer alan bilgilere göre oluşturulacak ve mükellefin İnternet Vergi Dairesi hesabına aktarılacaktır. Vergi levhaları sistem tarafından İnternet Vergi Dairesi hesaplarına aktarıldıktan sonra mükellefler İnternet Vergi Dairesinden bizzat kendileri veya 3568 sayılı Kanun uyarınca yetki almış olup bağımsız çalışan serbest muhasebeci, serbest muhasebeci mali müşavir veya yeminli mali müşavirler (meslek mensupları) aracılığıyla, gelir vergisi mükellefleri için (kazancı basit usulde tespit edilenler dâhil) 1 Nisandan itibaren, kurumlar vergisi mükellefleri için 1 … Read entire article »

Latest

VERGİ LEVHASINI KİMLER BULUNDURMAK ZORUNDADIR

Vergi levhasını kimler bulundurmak zorundadır diye bir soru sorduğumuzda, cevaben: Gelir vergisinde; l. Ticari kazanç sahipleri, 2. Zirai kazanç sahipleri (Gelir Vergisi Kanununun 52 nci maddesinin altıncı fıkrasında sözü edilen yazıhaneyi açmış olanlar) 3. Serbest meslek erbabı, ve adi ortaklık, kolektif ve adi komandit şirket şeklindeki işletmelerde her bir ortak Kurumlar Vergisinde; l. Anonim şirketler, 2. Limited şirketler, 3. Eshamlı komandit şirketler, Vergi levhası almak ve bulundurmak zorundadır. Böylece vergi levhasını kimler bulundurmak zorundadır sorusunun cevabı en geniş anlamıyla burada anlatılmıştır. … Read entire article »

Araç Muayene Ücretleri

Araç muayene ücretleri ne oldu diyenler için aşağıda 2014 yılı araç muayene ücreti ile ilgili Genelgeyi paylaşmanın faydalı olacağını düşündük. Araç Muayene Ücretleri : T.C. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Karayolu Düzenleme Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan 22 Aralık 2010 tarih ve B.11.0.KUG.0.00.17.00/230-16673 sayılı Genelge ile araç muayene ücretleri aşağıdaki gibi belirlenmiştir. Otobüs, Kamyon, Çekici ve Tanker için 2014 Yılı Araç Muayene Ücreti : 223,02 TL Otomobil, Minibüs, Kamyonet, Özel Amaçlı Taşıt, Arazi Taşıtı, Römork ve Yarı Römork için 2014 Yılı Araç Muayene Ücreti : 165,20 TL Traktör (Römorklu, Römorksuz), Motosiklet ve Motorlu Bisiklet için 2014 Yılı Araç Muayene Ücreti : 84,96 TL Araç muayene ücretleri için ödemeler nakit olarak kabul edilmektedir. Yukarıda kategorileri belirtilmiş araç sınıfları dışında kalan taşıtların, hangi kategoriden ücretlendirilecekleri … Read entire article »

Vergi Borcu Nedeniyle Yurtdışı Çıkış Yasağı

Vergi borcu nedeniyle yurtdışı çıkış yasağı konusunu merak edenlere öncelikle artık kamu borçlarını ödememekten dolayı yurtdışı çıkış yasağı uygulanmadığını belirtmek isteriz. Vergi borcu nedeniyle yurtdışı çıkış yasağı var mı?başlığı altında konuyu kısaca açıklamaya çalıştık. Vergi Borcu Nedeniyle Yurtdışı Çıkış Yasağı Var mı? 2010 yılında yapılan Anayasa değişikliğiyle Anaysanın 23/3′üncü maddesi “Vatandaşların yurtdışına çıkma hürriyeti ancak suç soruşturması veya kovuşturması sebebiyle hakim kararına bağlı olarak sınırlanabilir.” şeklinde düzenlenmiştir. Bu düzenlemeye paralel şekilde 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsili Usulü Hakkında Kanunun yurtdışı çıkış yasağı ile ilgili 36/A maddesi yürürlükten kaldırılarak daha önce belli şartlara bağlı olarak kamu borcunu ödemeyenlere uygulanan yurtdışı çıkış yasağı da kaldırılmış oldu. Yani artık vergi borcu nedeniyle yurtdışı çıkış yasağı uygulanmamaktadır. Yalnızca suç soruşturma ve kovuşturması … Read entire article »

Basit Usul Gelir Vergisi Ödeme Tarihleri

Aşağıda basit usul gelir vergisi ödeme tarihleri ile ilgili açıklayıcı bilgiyi bulabilirsiniz. Basit Usul Gelir Vergisi Ödeme Tarihleri : Sadece basit usulde vergiye tabi olanlar beyannamelerini Şubat ayının 25′inci günü akşamına kadar vermek durumunda olup basit usul gelir vergisi ödeme tarihleri ise Şubat ve Haziran aylarıdır. Basit usul gelir vergisi ödeme, Şubat ve Haziran aylarında olmak üzere 2 eşit taksitte gerçekleştirilir. … Read entire article »

Basit Usulde Gelir Vergisi Beyannamesi Verme Süresi

Aşağıda basit usulde gelir vergisi beyanname verme süresi hakkında açıklayıcı bilgiyi bulabilirsiniz. Basit Usulde Gelir Vergisi Beyannamesi Verme Süresi : Sadece basit usulde vergiye tabi olanların basit usulde gelir vergisi beyannamesi verme süresi, Şubat ayının 25′inci günü akşamına kadardır. Bu tahakkuk ettirdikleri gelir vergisini ise Şubat ve Haziran aylarında olmak üzere 2 eşit taksitte öderler. … Read entire article »

Kurumlar Vergisi Ödeme Zamanı

Kurumlar vergisi ödeme zamanı nedir diyenlere aşağıda Kurumlar vergisinin son ödeme günü ile ilgili bilgiyi paylaşarak yardımcı olmaya çalıştık. Kurumlar Vergisi Ödeme Zamanı : Kurumlar vergisi beyannamesi, hesap dönemini takip eden 4′üncü ay olan Nisan ayının 25′inci günü akşamına kadar verilmelidir. Kurumlar vergisinin son ödeme günü ise beyannamenin verildiği Nisan ayının son günüdür. Umarız kurumlar vergisinin son ödeme günü geçmeden bu verginizi ödeyerek kurumlar vergisi ödeme zamanı konusunda bir sorunla karşılaşmazsınız. … Read entire article »

Kurumlar Vergisi Beyannamesi Ne Zaman Verilir

Kurumlar vergisi beyannamesi ne zaman verilir diye merak edenler için aşağıda kurumlar vergisi beyannamesi verme süresi ile ilgili bilgiyi paylaşmak istedik. Kurumlar Vergisi Beyannamesi Ne Zaman Verilir ? Kurumlar Vergisi Kanununun 14′üncü ve 15′inci maddelerine göre kurumlar vergisi beyannamesi verme süresi, hesap dönemini takip eden 4′üncü ay olan Nisan ayının 25′inci günü akşamına kadardır. Kurumlar vergisi beyannamesi verme süresi içerisinde bu beyannameyi vermeyi ihmal etmeyelim. Kurumlar vergisi, beyannamenin verildiği bu Nisan ayının sonuna kadar ödenmelidir. … Read entire article »

Kira Gelirlerinden İndirilecek Giderler

Kira Gelirlerinden İndirilecek Giderler konusu mükellefler tarafından çok iyi bilinmesi gerekmektedir. Çünkü kanuni hakkı olduğu halde gelirinden giderleri indirmeyen veya eksik indiren mükellefler daha az vergi ödemesi gerekirken çok daha fazla vergi ödemesi yapabilmektedir. Ya da indirmemesi gereken giderleri gelirinden düşen mükellefler vergi dairesinin durumu tespit etmesiyle hem ceza hem de istisnadan faydalanmama ile karşı karşıya kalmakta bu durumda mükellef kat kat fazla ödeme yapmaktadır. Kira Gelirlerinden İndirilecek Giderler : Kira gelirlerinden indirilecek giderler nelerdir? Kira geliri elde edenler kira geliri beyanında indirecekleri giderler için 1-Gerçek Gider Yöntemi 2-Götürü Gider Yöntemi arasından birini seçer. Hangi yöntem seçilmişse o yöntem tüm kira gelirleri için uygulanır. Gerçek gider yöntemini seçen kişi, kira geliri elde ettiği yer için kendisi tarafından yapılan giderleri belgelerini de … Read entire article »

KİRA GELİRİNİ BEYAN ETMEYENLERE CEZA

Kira Gelirini Beyan Etmeyenlere Ceza konusu önemli olduğu kadar mükellefler tarafından tam olarak bilinmemektedir. Bu nedenle aşağıda kira gelirini beyan etmeyenlere ceza konusunu kısa açıklamaya çalışacağız. Kira Gelirini Beyan Etmeyenlere Ceza : Konutlardan elde edilen kira gelirleri beyan edilmez veya eksik beyan edilir ve vergi dairesi tarafından durum tespit edilirse, (2012 yılı için 3.000TL)istisnadan yararlanılamaz, ayrıca iki kat usulsüzlük cezası uygulanarak Takdir Komisyonunca konutun bulunduğu yerin ortalamalarına göre emsal kira belirlenerek hesaplanan gelir vergisi üzerinden ayrıca vergi ziyaı cezası kesilir. Yukarıdaki açıklamalarımız ile kira gelirini beyan etmeyenlere ceza durumunu kısaca açıklamaya çalıştık. Peki mükellef süresinde beyanname vermedi ama daha sonra vergi dairesi durumu tespit etmeden Vergi Usul Kanunu 371. madde hükmüne istinaden pişmanlık hükümlerine göre beyannamesini verirse Kira … Read entire article »