Headline

ÖDEME KAYDEDİCİ CİHAZ İLE İLGİLİ YENİ DÜZENLEMELER

Ödeme Kaydedici Cihaz ile ilgili yeni düzenlemeler başlıklı bu yazımız 01.01.2016 tarihinden önceki hangi uygulamaların kalktığı ile ilgili olacaktır. Daha önceki yazılarımızda da belirttiğimiz üzere 2016 yılında kademeli olarak mükelleflerin yeni nesil ödeme kaydedici cihazları kullanma zorunluluğu getirilmişti. Peki 01.01.2016 tarihinden itibaren ödeme kaydedici cihaz ile ilgili yeni düzenlemeler nelerdir? Uygulamada ne gibi değişiklikler oldu. Bunun cevabı mükelleflerimiz ve Mali müşavirlerimiz için çok önem arz etmektedir. 465 Sıra Nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile uygulamadan kalkan hükümler bildirilmiştir. Bu Tebliğ ile elektronik ortama alınan; 3100 sayılı Kanuna tabi mükelleflerin daha önce vergi dairesine gitmek suretiyle gerçekleştirdikleri, ÖKC kullanmakla yükümlü olduklarına dair izin yazısı alma, alınan cihazı vergi dairesine kayıt ettirme, ÖKC levhası alma, kullanılan cihazın bir başkasına devri veya hurdaya ayrılması gibi nedenlerle kaydını sildirme, ÖKC satışı yapan … Read entire article »

Latest

VERGİ İSTİSNALARI VE İNDİRİMLERİ

Bugünkü yazımız vergi istisnaları ve indirimleri hakkında olacaktır. Vergide istisna konusu çok geniş yelpazeye sahiptir. Biz burada istisna konusunu derinlemesine değil farklı olaylardaki farklı istisna miktarlarını bildirerek her soruya cevap verebilme amacını taşımaktayız. Ayrıca engellilik indirimi ve basit usulden faydalanma sınırı bu yazımızın konusunu oluşturmaktadır. Konuyu kısa başlıklar halinde aktarmamızın daha kolay anlaşılır olacağını düşünmekteyiz. Vergi İstisnaları ve İndirimleri; Gayrimenkul sermaye iratlarında uygulanan istisna tutarı Gelir Vergisi Kanununun 21 inci maddesinde yer alan mesken kira gelirleri için uygulanan istisna tutarı, 2016 takvim yılında elde edilen kira gelirleri için 3.800 TL olarak tespit edilmiştir. Engellilik indirimi tutarları Gelir Vergisi Kanununun 31 inci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan engellilik indirimi tutarları, 2016 takvim yılında uygulanmak üzere; birinci derece engelliler için 900 … Read entire article »

E TEBLİGAT BAŞVURU SÜRESİ UZATILDI

Bugünkü yazımız e tebligat başvuru süresi uzatıldığı ile ilgilidir.Evet e tebligat başvuru süresi uzatıldı. 213 Sayılı Vergi Usul Kanunun 456 Sıra Nolu Genel Tebliği ile 01/01/2016 tarihi itibariyle ticari, zirai ve mesleki kazancı gerçek usulde vergilendirilen gelir vergisi mükellefleri ile kurumlar vergisi mükelleflerine e- Tebligat sistemini kullanma zorunluluğu getirilmiştir. Buna göre zorunluluk kapsamında bulunan gelir vergisi ve kurumlar vergisi mükellefleri uygulamadan yararlanmak için başvuruda bulunmuştur. Ancak henüz başvurusunu tamamlayamayan mükelleflerin, kalan kısıtlı süre içinde herhangi bir sıkıntı yaşamamaları amacıyla, 29/12/2015 tarihli ve 29577 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 213 Sayılı Vergi Usul Kanunun 467 Sıra Nolu Genel Tebliği ile e-Tebligat sistemine başvuru süreleri 01/04/2016 tarihine kadar uzatılmıştır. Tebligat Sistemini Kullanacak Olan; 1) Kurumlar … Read entire article »

YENİ NESİL ÖKC KULLANMA ZORUNLULUĞU

Bugünkü yazımız yeni nesil ÖKC kullanma zorunluluğu hakkında olacaktır. ÖKC kullanan mükelleflere 01.01.2016 tarihinden itibaren yeni nesil ÖKC kullanma zorunluluğu getirilmişti.Ancak 213 Sayılı Vergi Usul Kanunun 466 Sıra Nolu Genel Tebliği ile ÖKC kullanma zorunluluğu yeniden belirlenmiştir. Anılan tebliğe göre yeni nesil ÖKC kullanma zorunluluğu; 2014 yılı satışları veya gayrisafi iş hasılatı dikkate alınarak aşağıdaki şekilde yeniden belirlenmiş olup, 2014 yılı satışları veya gayri safi iş hasılatı: – 1 milyon TL’yi aşan mükellefler için, 1/4/2016 tarihinden, – 1 milyon TL’den 500 Bin TL’ye kadar olan mükellefler için, 1/7/2016 tarihinden, – 500 Bin TL ile 150 Bin TL arasında olan mükellefler için, 1/10/2016 tarihinden, – 150 Bin TL’den az olan mükellefler için, 1/1/2017 tarihinden, itibaren yeni nesil ÖKC … Read entire article »

ENGELLİ ÇALIŞTIRMAMA CEZASI

Bugünkü yazımız engelli çalıştırmama cezası ile ilgili olacaktır.İşverenler engelli çalıştırma mecburiyetindedir. Peki işverenler kanunda belirtilen şekilde ve oranda engelli çalıştırmaz ise ne olur? Engelli çalıştırmama cezası başlıklı bu yazımızda bu sorunun cevabını vereceğiz. İşverenler, elli veya daha fazla işçi çalıştırdıkları özel sektör iş yerlerinde yüzde 3 engelli çalıştırmak mecburiyetindedirler. Aynı il sınırları içinde birden fazla iş yeri bulunan işverenin çalıştırmakla yükümlü olduğu işçi sayısı, toplam işçi sayısına göre bulunur. Burada dikkat edilecek husus çalıştırılacak işçi sayısının tespitinde belirli ve belirsiz süreli iş sözleşmesine göre çalıştırılan işçilerin esas alınmasıdır. Kısmi süreli iş sözleşmesine göre çalışanlar, çalışma süreleri dikkate alınarak tam süreli çalışmaya dönüştürülür. Oranın hesaplanmasında yarıma kadar kesirler dikkate alınmaz, yarım ve daha fazla olanlar tama dönüştürülür. … Read entire article »

BA BS FORMLARI

Bugünkü yazımız ba bs formları ile ilgili olacaktır. Burada ba bs formları ile ilgili genel bilgi verilecektir. Kimler ba bs formu vermek zorundadır sorusuna;Bilanço esasına göre defter tutan mükelleflerin bir kişi veya kurumdan (KDV hariç) 5.000 TL ve üzerindeki – Mal ve/veya hizmet alımlarını Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Ba) – Mal ve/veya hizmet satışlarını ise Mal ve Hizmet Satışlarına İlişkin Bildirim Formu(Form Bs) ile (KDV hariç tutarlar dikkate alınarak) bildirmek zorundadır cevabını veririz.Bu hadlerin uygulanmasında, özel matrah şekline tabi mal ve/veya hizmet alış/satışlarında katma değer vergisi, özel tüketim vergisine tabi işlemlerde ise özel tüketim vergisi dahil tutarlar dikkate alınacağını ve belgelerde gelir vergisi tevkifatına da yer verilen hallerde tevkifattan önceki brüt tutarlar … Read entire article »

ELEKTRONİK TEBLİGAT CEZASI

Bugünkü yazımız elektronik tebligat cezası ile ilgili olacaktır. Elektronik tebligat cezasından önce elektronik tebligat muhataplarının sorumluluğunun bilinmesi gerekmektedir.213 Sayılı VUK’nun 456 sıra nolu Genel Tebliğinde elektronik tebligat konusu geniş bir şekilde açıklanmıştır. Elektronik Tebligatta Muhatabın Sorumluluğu; Muhatap; 1) Elektronik Tebligat Talep Bildirimini süresinde, tam ve doğru olarak vergi dairesine beyan etmekle, 2) Beyan edilen bilgilerde meydana gelecek değişiklikleri öncesinde veya en geç değişiklik tarihinde vergi dairesine bildirmekle, 3) Elektronik Tebligat Talep Bildiriminde belirtilen tüm şartlara riayet etmekle, 4) Sistem kullanımına ilişkin olarak kendisine verilmiş olan kullanıcı kodu, parola ve şifre gibi bilgilerini korumakla, üçüncü kişilerle paylaşmamakla ve başkasına kullandırmamakla, 5) Sistem kullanımına ilişkin olarak kendisine verilmiş olan kullanıcı kodu, parola ve şifre gibi bilgilerin istenmeyen şekilde üçüncü kişilerin eline … Read entire article »

ARAÇ VİZE ÜCRETLERİ

Bugünkü yazımız araç vize ücretleri hakkında olacaktır.2015 yılının Aralık ayına geldiğimiz bu günlerde 2016 yılının araç vize ücretleri belirlendi. Aracı olanlara ek külfet gibi görülen araç muayeneleri aslında hem araç sahiplerine hem ülke ekonomisine ve hem de toplum sağlığına çok büyük katkı sağlamaktadır. Yaptırılan muayeneler sonucu kazalar azalır, daha sağlıklı bir sürüş gerçekleşir. Düzenli yaptırılan muayeneler araçların ömrünü de uzatır. Çevre kirliliği ve küresel ısınmanın bile önüne geçilebilir. Arabaların egzozlarından çıkan siyah dumanlar küresel ısınmaya yol açan etmenlerdir. Araç muayenesinde egzozlar da kontrol edilir. Araç muayenesiyle bu olumsuz durumun önüne geçilir. Her aracın muayenesi aksatılmadan yapıldığında belki küresel ısınmanın bile önüne geçilebilir. Karayolu Taşıma Kanunu ve Karayolu Trafik Kanunu ile bu kapsamdaki yönetmeliklerde düzenlenen muayene ücretleri … Read entire article »

E TEBLİGAT UYGULAMASI

Bugünkü yazımız e tebligat uygulaması hakkında olacaktır. Daha önce de bu konuda yazımız olmasına rağmen e tebligat uygulaması hakkında bilinmeyen hususların olması sebebiyle daha geniş olarak konuyu yazma ihtiyacı hissettik. E Tebligat Sistemini Kullanacak Olanlar; 1) Kurumlar vergisi mükellefleri, 2) Ticari, zirai ve mesleki kazanç yönünden gelir vergisi mükellefiyeti bulunanlar, (Kazançları basit usulde tespit edilenlerle gerçek usulde vergiye tabi olmayan çiftçiler hariç) 3) İsteğe bağlı olarak kendilerine elektronik tebligat yapılmasını talep edenler. Kurumlar Vergisi Mükellefleri; Elektronik tebligat sistemini kullanmak zorunda olan kurumlar vergisi mükelleflerinin, 01.01.2016 tarihine kadar “Elektronik Tebligat Talep Bildirimi (Şirketler ve Diğer Tüzel Kişiler İçin)”ni kurumlar vergisi yönünden bağlı bulundukları vergi dairesine vermeleri gerekmektedir. Zorunlulukların başladığı tarihten sonra mükellefiyet tesis ettiren kurumlar vergisi mükellefleri ise, işe başlama tarihini takip eden … Read entire article »

ÖKC KULLANMA ZORUNLULUĞU

Bugünkü yazımız ÖKC Kullanma zorunluluğu ile ilgili olacaktır. ÖKC Kullanma zorunluluğu ile ilgili bu yazımızda kimlerin ÖKC kullanacakları, ÖKC için başvuru süreleri, ÖKC fişinde bulunması gerekenler ile ilgili bilgiler verilecektir. Satışı yapılan malları aynen veya işlendikten sonra satışını yapanlar dışındaki kimselere satan veya aynı kimselere hizmet veren birinci ve ikinci sınıf tüccarlar, ödeme kaydedici cihaz kullanmak mecburiyetindedirler. Yeni işe başlayan ve sonradan mecburiyet kapsamına giren mükelleflerin ödeme kaydedici cihazları kullanma mecburiyetleri işe başlama ve mecburiyet kapsamına girme tarihinden itibaren 30 gündür. Bu süre, mükelleflerin kalkınmada birinci ve ikinci derecede öncelikli yörelerdeki faaliyetleri ile ilgili olarak 60 gün olarak belirlenmiştir. ÖKC satış fişlerinde; satış fişini veren kişi veya kuruluşun adı ve … Read entire article »