Headline

Su ve Emlak Vergisi Borçlarına Af

Torba yasa için başvurular bütün hızıyla devam ediyor. Vatandaşlarımızın vergi dairelerine, sgk’ya olduğu gibi belediyelere de borcu bulunmaktadır. Acaba torba yasada vatandaşlarımızın belediyelere olan su ve emlak vergisi borçlarına af var mı? sorusu pek çok kimse tarafından sorulmaktadır. Evet torba yasada su ve emlak vergisi borçlarına af vardır. Torba yasada su ve emlak vergisi borçlarına af gelmesiyle beraber, belediyelere karşı borcu olan vatandaşlarımızın kanundan yararlanmak için belediyelere başvurmaları halinde,borçlulara büyük bir indirim sağlanmaktadır. 6552 sayılı kanunun 73 üncü maddesinin on altıncı fıkrasında, belediyelerin ve büyükşehir belediyeleri su ve kanalizasyon idarelerinin madde kapsamında yapılandırılarak ödenecek alacakları sayılmıştır. Fıkrada yer almayan alacakların madde kapsamında yapılandırılması mümkün değildir. Fıkra kapsamında olup madde çerçevesinde yapılandırılacak alacaklar şunlardır;1.Emlak ve Çevre temizlik Vergisi ile Emlak Vergisi Üzerinden Hesaplanan Taşınmaz Kültür Varlıklarının Korunmasına Katkı Payı,2.Belediyelerin Su Alacakları,3.Büyükşehir Belediyeleri … Read entire article »

Latest

Son Vergi Affı Kapsamı

Bu yazımızda 6552 Sayılı Kanunda Vergi Affı kapsamını açıklamaya çalışacağız. Bu son vergi affı kapsamı konusunu vadeler açısından ele alacağız. Çünkü 6552 Sayılı Kanundan faydalanmak isteyen bir çok ödevlinin,yanlış bilgi yüzünden vergi dairesine gittiğinde yapılandırma sonucunda kalan borç miktarı beklentisine cevap vermemektedir.Bu nedenle ödevlinin vade bakımından hangi vadeli borçlarının Torba Yasadan faydalandığını bilmesi ve bilinçli olarak ilgili daireye dilekçesini vermesi gerekmektedir. Son Vergi Affı Kapsamı : 213 Sayılı Vergi Usul Kanunu kapsamına giren; 1.30/4/2014 tarihinden (bu tarih dahil) önceki dönemlere,beyana dayanan vergilerde bu tarihe kadar verilmesi gereken beyannamelere ilişkin vergi ve bunlara bağlı vergi cezaları,gecikme faizleri,gecikme zamlarından, 2.2014 yılına ilişkin olarak 30/4/2014 tarihinden (bu tarih dahil) önce tahakkuk eden vergi ve bunlara bağlı vergi cezaları,gecikme faizleri,gecikme zamlarından, 3.30/4/2014 tarihinden (bu … Read entire article »

SGK Borçları Affı

Aylarca beklenen Torba Yasa nihayet Mecliste kabul edildi. Bu yazımız Torba Yasada SGK Borçları Affı hakkında olacaktır. SGK borçları affı ile ilgili olarak Torba Yasada SGK borçları yeniden yapılandırılarak gecikme cezası ve gecikme zammı yeniden düzenliyor. Peki Kanunla getirilen SGK borçları affı detayları nelerdir şimdi buna bir göz atalım: Kanuna göre, 2014 yılı nisan ayı ve önceki aylara ilişkin ödenmemiş olan sigorta primi, emeklilik keseneği, kurum karşılığı, işsizlik sigortası primi, sosyal güvenlik destek primi için hesaplanacak tutarın ödenmesi halinde, bu alacaklara uygulanan gecikme cezası ve gecikme zammı gibi alacakların tamamının tahsilinden vazgeçilecek. İlgili mevzuata göre ödenmesi imkanı ortadan kalkmamış isteğe bağlı sigorta primi ve topluluk sigortası primi ile SGK tarafından takip edilen damga vergisi, özel işlem vergisi … Read entire article »

Belediye Borçlarına Af

Torba yasa için başvurular başladı. Acaba torba yasada belediye boçlarına af var mı ? sorusu pek çok kimse tarafından sorulmaktadır.Evet torba yasada belediye alacakları da yapılandırılmıştır. Torba yasada belediye alacaklarının yapılandırılmasıyla beraber belediyelere karşı borcu olan vatandaşlarımıza kanundan yararlanmak için başvurmaları halinde büyük bir indirim sağlanmaktadır. Belediye borçlarına af olarak da nitelendirilebilen bu yeni yapılandırma şu şekilde izah edilebilir: 6552 sayılı kanunun 73 üncü maddesinin on altıncı fıkrasında, belediyelerin ve büyükşehir belediyeleri su ve kanalizasyon idarelerinin madde kapsamında yapılandırılarak ödenecek alacakları sayılmıştır. Fıkrada yer almayan alacakların madde kapsamında yapılandırılması mümkün değildir. Fıkra kapsamında olup madde çerçevesinde yapılandırılacak alacaklar şunlardır;1.Emlak ve Çevre temizlik Vergisi ile Emlak Vergisi Üzerinden Hesaplanan Taşınmaz Kültür Varlıklarının Korunmasına Katkı Payı,2.Belediyelerin Su Alacakları,3.Büyükşehir Belediyeleri … Read entire article »

Torba Yasada Öğrenim Kredisi Affı

Bir çok genç üniversiteyi bitirdikten sonra daha işe giremeden öğrenim kredisi borcu yüzünden Devlet ile karşı karşıya kalmaktadır. Anapara ve faizleriyle beraber yüksek meblağlara ulaşan bu borçlar için Torba Yasada Öğrenim Kredisi Affı var mıdır? Diğer birçok borçta olduğu gibi Torba Yasada Öğrenim Kredisi Affı bulunmaktadır. Öğrencilik dönemlerinde aldıkları kredileri geri ödemeyen tüm üniversite mezunları için de diğer vergi borçlarına benzer bir yapılandırma söz konusudur. Buna göre; vadesi 30.04.2014 e kadar olan öğrenim kredisi borçları için uygulanan faizler silinecek ve kalan ana paraya Yİ-ÜFE oranlarıyla hesaplanan miktar yapılandırılarak taksite bölünecektir. Borçlar 6,9,12 ve en fazla 18 taksite bölünebilecektir. Taksit ödemeleri ise iki ayda yapılacaktır. Burada unutulmaması gereken konu vadesi 30.04.2014 tarihinden sonraki öğrenim kredisi … Read entire article »

Torba Yasada Araç Muayene Affı

Yeni çıkan torba yasada araç muayene affı da bulunmaktadır. Torba yasada araç muayene affı konusuna girmeden önce, kanun,tebliğ ve yönetmeliklere göre durum nasıldı ? Öncelikle bu durumdan kısaca bahsedelim. Araç muayenelerinin ilgili yönetmeliklerde belirtilen sürelerde yaptırılması zorunludur. Ancak,araç muayenesinin süresi içerisinde yaptırılmaması halinde, muayenenin yapıldığı yılda geçerli olan muayene ücreti ile birlikte gecikilen her ay ve kesri için %5 fazla hesaplanması ve ilgilisinden tahsil edilerek Kanunda düzenlenen sürede Hazine hesaplarına aktarılması gerekmektedir. Torba Yasada Araç Muayene Affı : Torba yasanın 79. Maddesi ile Kanunun yayımlandığı 11/9/2014 tarihine kadar muayene süresi geçtiği halde araç muayenelerini yaptırmamış olanların 31/12/2014 tarihine kadar (bu tarih dahil) araç muayenelerini yaptırmaları durumunda hesaplanması gereken %5 fazla yerine torba yasanın yayımlandığı tarihe kadar Yİ-ÜFE … Read entire article »

Torba Yasa Taksit Gecikmesi

Son düzenlemelerden biri olan torba yasa taksit gecikmesi konusu çok önemlidir. Çünkü kanuna uygun taksit ödemelerini yerine getiremeyen kişilerin torba yasadan yararlanma hakkı bitecektir. Bu durum torba yasadan büyük beklentisi ve faydası olan kişilerin taksit gecikmesi sebebiyle torba yasadan faydalanmamasına neden olacaktır. Torba yasa taksit gecikmesi şu şekilde düzenlenmiştir: Torba yasanın 73. maddesine göre, ödenmesi gereken taksitlerden; bir takvim yılında iki veya daha az (2014 takvim yılı için bir) taksitin, süresinde ödenmemesi veya eksik ödenmesi hâlinde, ödenmeyen veya eksik ödenen taksit tutarlarının son taksiti izleyen ayın sonuna kadar, gecikilen her ay ve kesri için 6183 sayılı Kanunun 51 inci maddesine göre belirlenen gecikme zammı oranında hesaplanacak geç ödeme zammı ile birlikte ödenmesi şartıyla bu madde hükümlerinden yararlanılır. … Read entire article »

Torba Yasa Taksit Ödeme

Torba yasadan faydalanmak isteyenlerin torba yasa taksit ödeme konusunu dikkatli bir şekilde öğrenmeleri çok önemlidir. Çünkü eğer kişi torba yasa taksitlerini yasada belirtildiği şekilde ödemez ve yasada yazılan şekilde ihlal ederse torba yasadan ödediği miktar kadar yararlanır. Geri kalan borçları için artık yasadan faydalanma hakkı bulunmaz. Torba Yasa Taksit Ödeme Hususu: Torba yasadan yararlanmak isteyen borçluların yasada öngörülen şartların yanı sıra bu Kanunun yayımlandığı tarihi izleyen ikinci ayın sonuna kadar başvuruda bulunmaları ve torba yasa 73.madde kapsamında ödenecek tutarları, ilk taksiti bu Kanunun yayımlandığı tarihi izleyen üçüncü aydan başlamak üzere ikişer aylık dönemler hâlinde azami on sekiz eşit taksitte ödemeleri şarttır. Bu Kanuna göre ödenecek taksitlerin ödeme süresinin son gününün resmî tatile rastlaması hâlinde süre tatili … Read entire article »

Torba Yasada MTV Affı

Torba Yasada MTV affı da bulunmaktadır. Torba Yasanın 73. Maddesinin 5. Paragrafı mtv affı ile ilgilidir. Buna göre Torba Yasada MTV affı şu şekilde düzenlenmiştir: Bu madde kapsamında ödenecek olan motorlu taşıtlar vergisi ile bu vergiye bağlı kesilen vergi cezaları ve bunlara bağlı gecikme faizi, gecikme zammı gibi ferî amme alacakları yerine bu Kanunun yayımlandığı tarihe kadar Yİ-ÜFE (Yurtiçi Üretici Fiyat Endeksi) aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutarın ait olduğu taşıt için, bu madde hükümlerinin ihlal edilmemiş olması koşuluyla bu maddede belirtilen ödeme süresi sonuna kadar Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanununun 13 üncü maddesinin (d) fıkrası hükmü uygulanmaz. Yani mtv ile bu vergiye bağlı cezalara bağlı gecikme faizi ve gecikme zammı yerine kanunun yayımlandığı tarihe kadar Yİ-ÜFE … Read entire article »

Torba Yasada Vergi Affı Varmı ?

Torba yasa mecliste kabul edildikten ve cumhurbaşkanınca onaylandıktan sonra resmi gazetede yayınlandı. En çok sorulan sorulardan bir tanesi torba yasada vergi affı varmı sorusudur. Torba Yasada Vergi Affı Varmı ? Evet Torba yasada vergi affı vardır. Şimdi bu affın kapsamına bir bakalım: (1) Maliye Bakanlığına bağlı tahsil dairelerince tahsil edilen; a) 213 sayılı Vergi Usul Kanunu kapsamına giren; 1) 30/4/2014 tarihinden (bu tarih dâhil) önceki dönemlere, beyana dayanan vergilerde bu tarihe kadar verilmesi gereken beyannamelere ilişkin vergi ve bunlara bağlı vergi cezaları, gecikme faizleri, gecikme zamlarından (2013 takvim yılına ilişkin gelir vergisi ikinci taksiti hariç), 2) 2014 yılına ilişkin olarak 30/4/2014 tarihinden (bu tarih dâhil) önce tahakkuk eden vergi ve bunlara bağlı vergi cezaları, gecikme faizleri, gecikme zamlarından (2014 … Read entire article »