Ek Mal Bildirim Beyannamesi

Mal bildiriminde bulunmak zorunda olanlar mal varlıklarındaki değişmelerle ilgili olarak da beyanname vermek durumundadırlar. Buna ek mal bildirim beyannamesi denir.

Ek mal bildirimi beyannamesi, malvarlığındaki her türlü artışın bildirilmesi anlamına gelmez. Ek mal bildiriminde bulunulması belli durumlarda zorunlu tutulmuştur.

Ek mal bildirim beyannamesi verilmesi için kişinin,

– eşinin,
– velayeti altındaki çocukların ve
– kendisinin şahsi mal varlığında önemli bir değişiklik olması gerekir. Belirtildiği şekilde malvarlığında önemli bir değişiklik olursa, kişi değişikliği izleyen bir ay içinde yeni edindikleri mal, hak, gelir, alacak ve borçlara münhasır olmak üzere ek mal bildirimi beyannamesi vermek zorundadır.

Mal varlığında önemli değişiklik: Mal Bildiriminde Bulunulması Hakkında Yönetmeliğe göre önemli değişiklik şu durumlarda söz konusudur.

a) Taşınmaz mallar (arsa ve yapı kooperatif hisseleri dahil),

b) Kendilerine aylık ödenenler, net aylık tutarının beş katından; aylık ödenmeyenler ise Genel İdare Hizmetleri sınıfında birinci derecenin birinci kademesindeki şube müdürüne ödenen net aylığın beş katından fazla değer ve tutarındaki;
1) Para ve para hükmündeki kıymetli kağıtlar,

2) Hisse senedi ve tahviller,

3) Altın ve mücevherat,

4) Her türlü kara, deniz ve hava taşıt araçları, traktör, biçer-döver, harman makinası ve diğer ziraat makinaları, inşaat ve iş makinaları, hayvanlar, koleksiyon ve ev eşyaları ile diğer taşınır mallar,

5) Haklar,

6) Alacaklar,

7) Borçlar,

8 ) Gelirler.

Yani, örneğin kişinin kendisi veya eşi eğer taşınmaz mal edinmişse bu malın değerine bakılmaksızın kişi bunu ilgili mercie beyan etmelidir. Aynı şekilde, bir memur eğer yukarıda belirtildiği şekilde maaşının net tutarının 5 katından fazla değer ve tutarda hisse senedi ya da altın almışsa bunun da beyan edilmesi mecburidir.

(Visited 4,610 times, 1 visits today)

Filed under: İdare Hukuku

Hukuki Bilgiler » İdare Hukuku » Ek Mal Bildirim Beyannamesi

Leave a Reply

*