Mahalle Muhtarının Görevleri

İhtiyar kurullarının ve mahalle muhtarının görevleri, ŞEHİR VE KASABALARDAKİ MAHALLE MUHTAR VE İHTİYAR KURULLARI TÜZÜĞÜ’nde düzenlenmiştir.

Tüzüğe göre ihtiyar kurullarının ve mahalle muhtarının görevleri şunlardır:

Nüfus Kanunu’na göre:

A) Kendilerini nüfus kütüğüne yazdırmamış olanlara ilmühaber vermek.
B) Nüfus kağıdını kaybedenlere,kendi imzalariyle verecekleri bildirime dayanarak ilmühaber vermek.
C) Doğum olaylarını nüfus idarelerine bildirmekle ödevli olan baba,veli veya vasilerin dolduracakları olay ilmühaberlerini onamak. (Bu ilmühaberlerde doğan çocuğun adı, soyadı, doğduğu yer, tarih ve günü, baba ve anasının adlariyle soyadları, mahalle,sokak ve ev numarası, şahitlerin adları, soyadları, yaptıklarıiş ve oturdukları yer gösterilir.)
Ç) Ölüm olayları için bulunduğu nüfus dairesine (ölüm gününden başlıyarak en çok on gün içinde) ilmühaber vermek. (Bu ilmühaberde ölenin ve baba ve anasınınadlariyle soyadları, ölenin evli olup olmadığı,evli ise kimin koca veya karısı olduğu,yaşı,işi,doğduğu yeri,ölümünün sebebi, günü ve mümkün ise saati yazılır.)
D) Yerleşmek maksadiyle veya altı aydan fazla devam edecek misafirlik suretiyle yapılacak yer değiştirmelerinin kütüklere yazılması için ilgililere ilmühaber vermek.
E) Sanat,sıfat, mezhep ve şekiller gibi hallerin nüfus kütüklerine yazılması için isteyenlere ilmühaber vermek.

1111 sayılı Askerlik Kanunu hükümlerine göre:

A) Her yıl askerlik çağına giren erkeklerin nüfus kütüğündeki künyelerini gösteren cetveller üzerine gereken veya ilk ve son yoklama memurları veya askerlik şubeleri tarafından istenilen her türlü bilgileri vermek.
B) Sorulacak işler hakkında bilgi vermek üzere askerlik meclislerinde hazırbulunmak.
C) Askerlik şubelerince hazırlanan çağrı puslalarını imza karşılığında alarak puslalarda yazılı olanlar, mahallelerinde iseler, kendilerine, değil iseler ana, baba, kardeş veya başka hısımlarına bildirmek ve puslalarda gösterilen gündeçağrılanları çağrı puslalariyle birlikte alarak askerlik meclisine gitmek ve çağrı üzerine gelmemiş olanlardan mahallelerinde bulunmıyanların nerede, ne gibi işlerde bulunduklarını, mahallelerinde bulundukları halde askerlik meclisine gelemiyecek derecede hasta veya çürük olanların hastalıklarını veya çürüklüklerini ve hapiste olanlar varsa ne için ve nerede mahpus olduklarını ve kaç gün hapis kalacaklarını, orta veya yüksek okullarda okuyanlar varsa, hangi okulda ne vakitten beri okumakta olduklarını askerlik meclisine bildirmek.
Ç) Yoklama gününde yoklama cetvelindeki adlar okunurken adları okunanların gelip gelmediklerini ve gelenleri cetvelde yazılı ad sahipleri olup olmadıklarını sorulacak soru üzerine bildirmek.
D) Askere yollama tarihinden başlıyarak sonu belirsiz kalanlar hakkında şahadetname vermek.

Eratın sonunun belirsiz sayılması için: 1 – Askerlik şubesi kayıtlarında askere gönderildiği yazılı olduğu halde yollama tarihinden başlıyarak beş yıl resmi bir haber veya kıtasınca tasdiklibir mektubu gelmemiş bulunmak,
2 – Kıtaya girdiği hakkında şube veya kıtalarında kaydı bulunduğu halde otarihten başlıyarak beş yıl aynı suretle bir haber alınmamış bulunmak,
şarttır.
E) En büyük mülkiye memuru tarafından gönderilen ve askere çağrılanların adlarını taşıyan cetvelleri imza karşılığında alarak cetvellerde adları yazılı askerleri çağırıp istenilen güne kadar hazırlanmalarını ve belli günde askerlikşube merkezinde bulunmalarını kendilerine, eğer mahallerinde değil iseler ana, baba, kardeş veya hısımlarından kim varsa onlara bildirmek ve mahallerinde bulunmıyanların nerede bulunduklarını ve ne iş yaptıklarını ana, baba, kardeş ve başka hısımlarından veya bildiklerinden sorup soruşturarak ve bulundukları yerleri bilinmiyenlerin ne vakitten beri mahalleden çıkmış olduklarını anlıyarak cetveldeki adları karşısına yazmak ve cetvelin altını onamak ve bu cetveli ve istenilenleri çağrılan günde beraber alarak en büyük polis amirine ve jandarma komutanına teslim etmek.
F) Toplanma gününde hazır bulunarak gelmiyenlerin, gelmemeleri hastalık veya mevkufluk veya mahpusluk gibi bir sebepten ileri gelip gelmediği hakkında ilgili memurlar tarafından istenilecek bilgiyi vermek ve anılan sebeplerle gelemediklerinden dolayı bir ay süre ile yollanmaları geciktirilmiş olan kimseler için yeniden şahadetname veya rapor alarak şubelerine göndermek.
G) Askerlik çağında olanlardan on beş günden fazla bir süre ile şubenin bulunduğu yerden dışarıya çıkmak isteyenlerin, çıkmadan önce gidecekleri yerlerhakkında verecekleri haberleri kaydetmek ve şubelerine bildirmek ve mahallerinde on beş günden fazla oturan yabancıları yoklama sırasında, kaçak, kalıntı,yoklama kaçağı, izinsiz ve saklıları her zaman şubelere bildirmek.

1525 sayılı Şose ve Köprüler Kanunu’na göre: (Bu kanun yürürlükten kaldırılmıştır.)

A) Yol vergisiyle ödevli olanlar için her yılın Şubat ayı başından Nisan ayı sonuna kadar özel muhasebelerinden verilecek cetvelleri doldurup geri vermek.
B) Daimi veya geçici tahsildar tayini mümkün olmıyan yerlerde yol paralarını alıp ilgili özel muhasebe dairesine vermek.
C) İl genel meclislerince her yıl tayin edilen yapı süresinin bitmesindenbir ay sonra kendi mahallelerinde oturan ve ödevlerini çalışmaksuretiyle yapacak olanların belgelerini denetliyerek bu ödevlerini yapmaktan kaçınmış olanlarvarsa, bunların cetvellerini ilgili özel muhasebeye vermek.

1O86 sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu’na göre: (Bu kanun yürürlükten kalkmış yerine 01/10/2011 tarihinde 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu yürürlüğe girmiştir.)
A) Sulh hakimleri önünde görülecek davalarla ilgili vekalatnamelerdeki imzaları onamak.
B) Adli kağıtların tebliği için gösterilen konutlarda tebliğ yapılabilecek kimse bulunmadığı zaman posta müvezzileri tarafından bırakılacak kağıtları almak.
C) İmza koyamıyan veya yazı bilmiyen kimsenin kullanacağı mührü veya el ileyapacağı işareti onamak.
Ç) Adli müzaheret isteğinde bulunanların mahkemeye verecekleri şahadetnameleri yazmak (Bu şahadetnamelerde isteklinin sanat ve sıfatı, varlığının ve Devlete vermekte olduğu verginin miktarı ve ailesinin durumu ve dava giderini vermeğe erki olmadığı yazılır.)

1412 sayılı Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu’na göre: (Bu kanun yürürlükten kalkmış yerine 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu yürürlüğe girmiştir.)

A) Yargıç veya cumhuriyet savcısı hazır olmaksızın kolluk tarafından evlerde veya iş görülen yerlerle kapalı yerlerde yapılacak aramalarda hazır bulunmak.
B) Bir davayı temyiz isteğinde bulunacak kimselerin yatırmak ödevinde bulundukları depo parasını yatırmaktan ayrıklı tutulabilmeleri için fakir oldukları hakkında ilmühaber vermek.

Hayvan Sirkatinin Meni Hakkındaki Kanun hükümlerine göre: (Bu kanun yürürlükten kaldırılmıştır.)
A) Hayvanını satmak isteyenlerle hayvan satın alanlara ilmühaber vermek.
B) Ödettirilmesi gereken çalınmış hayvan bedelini mahalle halkına paylaştırmak.
C) Hayvan hırsızları ve yatakları hakkında zabıt tutarak kolluğa vermek.

797 sayılı Veraset ve İntikal Vergisi Kanunu hükümlerine göre:(Bu kanun yürürlükten kaldırılmıştır.)
Mahallede her geçen ay içindeki ölüm olaylarını ertesi ayın on beşine kadar va-ridat dairelerine yazı ile bildirmek.

Tahsili Emval Kanunu hükümlerine göre:
(6183 Sayılı Kanunla yürürlükten kaldırılmıştır.)

A) Yapılacak hacizlerde hazır bulunmak.
B) Borçlarını ödemekte direnenlerin varlıkları olup olmadığı hakkında ilmühaber vermek.

393 sayılı Muzır Hayvanların İtlafı Hakkındaki Kanun hükümlerine göre: (Bu kanun yürürlükten kaldırılmıştır.)

Hayvanların öldürülmesi için kullanılacak silah ve başka şeyleri mücadele mevsiminde mücadele kurulundan makbuz karşılığında alarak zararlı hayvanları öldürmekle ödevli bulunan şehir ve kasaba halkına dağıtmak ve mevsimin sonunda silahları ve kullanılmamış maddeleri toplayarak mücadele kuruluna teslim etmek.

1580 sayılı Belediye Kanunu’na göre: (5272 sayılı Belediye Kanunuyla yürürlükten kaldırılmıştır.)

Seçim işinin yapılmasına bakmak üzere belediye başkanı veya belediye şubemüdürleri tarafından yazı ileverilecek haber üzerine mahalle halkı arasından belediye seçim hakkı olanlardan, okur yazarlar üstün tutulmak üzere,gizli oyla iki kişi seçmek.

Tedrisatı İptidaiye Kararnamesi’ne göre:

A) Her yıl ilk okullar açılmadan on beş gün önce semtin bağlı bulunduğu ilkokulun başöğretmeni ile birlikte mahalle sınırı içinde oturan ve mecburi öğretim yaşında olan çocukların cetvellerini yaparak mühürlemek.
B) Bu cetvellerde adları yazılı çocuklardan okula devam etmek ödevinde olanları, okulların açılmasından önce on beş gün içinde velilerine bildirmek.
C) İlkokula devam etmeyen çocuklar hakkında yapılacak her türlü bildirme vetakiplere aracılık etmek.

2613 sayılı Kadastro ve Tapu Tahriri Kanunu’na göre: (Bu kanun yürürlükten kaldırılmıştır.)
Kadastro komisyon veya postaları, keşif, ölçme ve incelemeler yapmak için konutlara girerlerken komisyon veya posta başkanlarının istekleri üzerine hazırbulunmak.

2644 sayılı Tapu Kanunu hükümlerine göre:

A) Sahiplerinin verecekleri bildirimle yetinilerek yapılacak malını ve hakkını kullanma işlemlerinin dışında kalan gayrı menkul mallara ilişkin bağıt ve kütüğe geçirme işlerinde gayrimenkulün sınırı ve diğer vasıfları hakkında sahipleri tarafından verilecek bildirimleri onamak.
B) Medeni Kanunun yürürlüğe girmesi tarihinden önce ölen kimselerin mirasçıları tarafından yaptırılacak intikal işlerinde ilmühaber vermek.
C) Kayıt ve senetlerine fotoğraf yapıştırmak isteyenlerin hüviyetlerini ve işin ilişkin olduğu gayrimenkulün sahibi olduğunu gösterir ilmühaber vermek.
Ç) Tapu işlemlerinde tapu dairelerince istenilecek hüviyeti onama ilmühaberlerini vermek.

Mahallede oturanlarla yakından ilgilenerek mahalleye girdiğini haberaldığı hüviyeti belirsiz, ve şüpheli kimseler hakkında kolluğa haber vermek.

1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’na göre haber verilmesimecburi olan salgın ve bulaşıcı insan hastalıklarını haber aldığı gün hemen şehir ve kasabada bulunan resmi sağlık kurumlarından birine ve en büyük mülkiyememuruna yazı ile bildirmek.

1234 sayılı Hayvanların Sağlık Zabıtası Hakkındaki Kanun (bu kanun yürürlükten kaldırılmıştır) hükümlerine göre haber verilmesi mecburi olan salgın ve bulaşıcı hayvan hastalıklarını haber aldığı gün hemen şehir ve kasabada bulunan resmi veteriner kurumlarından birine ve en büyük mülkiye memuruna yazı ile bildirmek.

2906 sayılı Nebatları Hastalık ve Zararlı Böceklerden Koruma Kanunu (Bu kanun yürürlükten kaldırılmıştır.) hükümlerine göre bitkilere zarar veren böceklerin çıktığını haber aldığı gün hemen şehir ve kasabada bulunan resmi ziraat kurumlarından birine ve en büyükmülkiye memuruna yazı ile haber vermek.
Yardıma muhtaç olanlara fakirlik ihtiyaç ilmühaberlerini vermek.

Mahallede oturanlar hakkında resmi kurumlar tarafından istenilen iyihal kağıtlarını yazmak ve konut senedini onamak.

Bakanlar Kurulunca,halkın ihtiyaçlarını karşılamak ve kamu hizmetlerini kolaylaştırmak üzere karar altına alınacak işlerden o mahalleye ilişkin kısımları uygulamak,
(Bu işlerin nasıl görülecekleri hakkında kararlarda ayrıca açıklık varsa buyolda,yoksa ihtiyar kurullarının çokluğu ile görülür.)

1918 sayılı Kaçakçılığın Men ve Takibine Dair Kanun hükümlerine göre: (Bu kanun yürürlükten kaldırılmıştır.)

A) Kanunun kaçakçılık saydığı eylemleri, bunları önlemek ve kovalamakla ödevli bulunan en büyük mülkiye memuruna, gümrük ve tekel memurlarına veya polis müdürü, merkez memuru, komiser, muavin ve memurlarından birine veya jandarma komutan, subay ve eratından birine veya sınır ve kıyılarda gümrük muhafaza kıtaları subay,erat ve memurlarından birine yazı ile haber vermek.
B) Kaçakçılık eylemlerini önlemek ve kovalamakla ödevli memurların bulunmadığı yerlerde kendisi kaçakçılığı önlemek ve kovalamakla
beraber işi hemen gümrük ve tekel memurlariyle en büyük mülkiye memuruna bildirmek.
C) Kaçak eşya bulunduğundan şüphe edilen özel evlerde ve herkese açık bulunmadıkları zaman dükkan, mağaza, ticaret veya alış veriş yapılan özel evler, depo, ambar, antrepo, han, otel, pansiyon, sinema, tiyatro, gazino, kahvehane, bar, dansing ve bunlara benzer yerlerle eklentilerinde yapılacak aramalarda hazır bulunmak.

904 sayılı Islahı Hayvanat Kanunu hükümlerine göre: (Bu kanun yürürlükten kaldırılmıştır.)
Mahallelerinde bulunan aygır ve buğaları muayeneleri yapılmak üzere ilgili veteriner veya ziraat memurlarına bildirmek.

541 ve 1056 sayılı Pamuklara Arız Olan Haşarat ve Emrazın İmha ve Tedavisi ve Tohumlarının Islahı Hakkındaki Kanunların hükümlerine göre: (Bu kanun yürürlükten kaldırılmıştır.)
Pamuk mahsulüne her hangi bir böcek veya geçici bir hastalık geldiğinde:
Hükümetçe ilan edilen fenni kısıntı ve usullere uyduklarını gösteren ziraatidarelerinin şehadetnamesini almadan pamuk çekirdeği,pamuk ve çekirdekli pamuk,koza,pamuk bitkisi ve kısımlarını kullanan,saklayan,bir yere bırakan veya memleket içinde hastalıksız ve pamuk bölgesi olan yerlere taşıyanları en büyük mülkiye memuruna bildirmek.

(Visited 20,768 times, 1 visits today)

Filed under: İdare Hukuku

Hukuki Bilgiler » İdare Hukuku » Mahalle Muhtarının Görevleri

One Response to "Mahalle Muhtarının Görevleri"

Leave a Reply

*