Mal Bildirimi Nereye Yapılır

Mal bildirimi nereye yapılır sorusuna aşağıda cevap verilmiştir.

Mal bildirimi nereye yapılır, mal bildirimin verileceği yerler:

-Türkiye Büyük Millet Meclisi ve Bakanlar Kurulu Üyeleri için Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı,
- Kamu kurum ve kuruluşlarında görevli personel için özlük işleriyle ilgili sicil ve belge raporlarının bulunduğu makam veya merci,
- Kurum, teşebbüs, teşekkül ve kuruluşların Genel Müdürleri, yönetim ve denetim kumlu için ilgili Bakanlık,
- Yüksek mahkemelerin daire başkan ve üyeleri için mahkemenin başkanı,
- Noterler için Adalet Bakanlığı,
- Diğer kurum ve kuruluşların memur ve hizmetlileri için atamaya yetkili makam veya merci,
- Türk Hava Kurumu ile Türkiye Kızılay Demeğinde görev alanlar için kurum ve dernek genel başkanlığı,
- (Mülga: 24.6.1995-KHK-557/21 md.)
- Görevlerinden ayrılanlar için bu görevlerinde iken bildirilerini vermeleri gereken makam veya mercii,
- Siyasî parti genel başkanları için Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı,
- Kooperatifler ve birliklerin başkanları, yönetim kurulu Üyeleri ve genel müdürleri için kooperatiflerin ve birliklerin denetimlerinin yapıldığı kuruluşlar.
- Yeminli malî müşavirler için Maliye ve Gümrük Bakanlığı,
- Türk Hava Kurumunun, Türkiye Kızılay Derneğinin ve Kamu yararına sayılan derneklerin genel yönetim ve merkez denetleme kurulu üyeleri için içişleri Bakanlığı, bunların şube başkanları için bulundukları il valilikleri,
- İl Genel Meclisi Üyeleri için Valiler. Belediye Meclis Üyeleri için Belediye Başkanları. Belediye Başkanları için içişleri Bakanlığı,
- Mal bildirimi verecek son merciler için, kendi kuruluşlarının özlük işleri ile ilgili makam veya mercii,
- Gazete sahibi gerçek kişiler ile gazete sahibi şirketlerin yönetim ve denetim kurulu üyeleri, sorumlu müdürleri, başyazarları ve fıkra yazarları bulundukları yer en büyük mülkî amirliği
- Vakıfların idare organlarında görev alanlar için Vakıflar Genel Müdürlüğü,

Related posts:

  1. Mal Bildiriminde Bulunma
  2. Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri
  3. İstisnai Memurluk Kadroları Nedir ?

Filed under: İdare Hukuku

Hukuki Bilgiler » İdare Hukuku » Mal Bildirimi Nereye Yapılır

Leave a Reply

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>