Özel Usulsüzlük Nedir, Özel Usulsüzlük Halleri ve Cezaları

Özel usulsüzlük nedir diyenler için aşağıda özel usulsüzlük halleri ve bunlar için 2011 yılı için kesilecek özel usulsüzlük cezaları ile ilgili tutarlar belirtilmektedir. Bu cezaların tutarları her yıl yeniden belirlenmektedir. Ama önemli olan özel usulsüzlük cezası gerektiren hallerin neler olduğudur. Bu nedenle aşağıdaki özel usulsüzlük cezası gerektiren hallerin bilinmesinde büyük önem vardır.

Özel Usulsüzlük Nedir ?

Özel usulsüzlük halleri ve bunlara kesilecek olan özel usulsüzlük cezaları bu sorunun yanıtı olmaktadır.

Özel usulsüzlük halleri ve cezaları ise şunlardır:

Verilmesi ve alınması icabeden fatura, gider pusulası, müstahsil makbuzu ile serbest meslek makbuzlarının verilmemesi, alınmaması veya düzenlenen bu belgelerde gerçek meblağdan farklı meblağlara yer verilmesi halinde; bu belgeleri düzenlemek ve almak zorunda olanların herbirine, her bir belge için (402 Sıra No.lu V.U.K Genel Tebliği ile 1.1.2011’den itibaren 170 -TL) aşağı olmamak üzere bu belgelere yazılması gereken meblağın veya meblağ farkının % 10’u nispetinde özel usulsüzlük cezası kesilir.

Bir takvim yılı içinde her bir belge nevine ilişkin olarak tespit olunan yukarıda yazılı özel usulsüzlükler için kesilecek cezanın (402 Sıra No.lu V.U.K Genel Tebliği ile 1.1.2011’den itibaren 80.000 -TL) geçemez.

Perakende satış fişi, ödeme kaydedici cihazla verilen fiş, giriş ve yolcu taşıma bileti, sevk irsaliyesi, taşıma irsaliyesi, yolcu listesi, günlük müşteri listesi ile Maliye Bakanlığınca düzenlenme zorunluluğu getirilen belgelerin; düzenlenmediğinin, kullanılmadığının, bulundurulmadığının, düzenlenen belgelerin aslı ile örneğinde farklı meblağlara yer verildiğinin veya gerçeğe aykırı olarak düzenlendiğinin tespiti halinde, her bir belge (402 Sıra No.lu V.U.K Genel Tebliği ile 1.1.2011’den itibaren 170 -TL) özel uzulsüzlük cezası kesilir.

Ancak, her bir belge nevine ilişkin olarak kesilecek özel usulsüzlük cezasının toplamı her bir tespit için (402 Sıra No.lu V.U.K Genel Tebliği ile 1.1.2011’den itibaren 8.000 –Tl yi bir takvim yılında ise (402 Sıra No.lu V.U.K Genel Tebliği ile 1.1.2011’den itibaren 80.000 -TL) aşamaz.

Vergi Usul Kanununun 232 nci maddenin birinci fıkrasının 1 ila 5 numaralı bentlerinde sayılanlar dışında kalan kişilerin fatura, gider pusulası, müstahsil makbuzu, serbest meslek makbuzu, perakende satış fişi, ödeme kaydedici cihaz fişi ve giriş ve yolcu taşıma biletlerini almadıklarının tespit edilmesi halinde, bunlara bu maddenin 2 numaralı bendinde belirtilen cezanın beşte biri kadar özel usulsüzlük cezası kesilir. şu kadar ki, bu cezanın kesilebilmesi için, belge alınmadığına ilişkin tespitin vergi incelenmesine yetkili olanlar tarafından yapılması şarttır.

(5615 sayılı Kanunun 20 inci maddesiyle eklenen cümle Yürürlük; 04.04.2007) Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı, söz konusu tespiti vergi incelemesine yetkili olmayanlara da yaptırmaya yetkilidir. Bu hükmün uygulanmasında belge alınmadığına ilişkin tespit tutanağının belge almayana verilen örneği, ceza ihbarnamesi yerine geçer.

Günlük kasa defteri, günlük perakende satış ve hâsılat defteri ile Maliye Bakanlığınca tutulma ve günü gününe kayıt edilme mecburiyeti getirilen defterlerin; işyerinde bulundurulmaması, bu defterlere yazılması gereken işlemlerin günü gününe deftere kayıt edilmemesi veya yoklama ve incelemeye yetkili olanlara istendiğinde ibraz edilmemesi halleri ile vergi kanunlarının uygulanması bakımından levha bulundurma veya asma zorunluluğu bulunan mükelleflerin bu zorunluluğa uymamaları halinde her tespit için (402 Sıra No.lu V.U.K Genel Tebliği ile 1.1.2011’den itibaren 170 -TL) özel usulsüzlük cezası kesilir.

Vergi Usul Kanuna göre belirlenen muhasebe standartlarına, tek düzen hesap planına ve malî tablolara ilişkin usul ve esaslar ile muhasebeye yönelik bilgisayar programlarının üretilmesine ve kullanılmasına ilişkin kural ve standartlara uymayanlara (402 Sıra No.lu V.U.K Genel Tebliği ile 1.1.2011’den itibaren 3.700 -TL) özel usulsüzlük cezası kesilir.

Vergi numarası kullanmaksızın işlem yapanlara her bir işlem için (402 Sıra No.lu V.U.K Genel Tebliği ile 1.1.2011’den itibaren 200 -TL) özel usulsüzlük cezası kesilir.

(4369 sayılı Kanunun 12 nci maddesiyle eklenen bent) Belge basımı ile ilgili bildirim görevini tamamen veya kısmen yerine getirmeyen matbaa işletmecilerine (402 Sıra No.lu V.U.K Genel Tebliği ile 1.1.2011’den itibaren 600 -TL) özel usulsüzlük cezası kesilir Ancak, bu bent uyarınca kesilecek özel usulsüzlük cezasının toplamı bir takvim yılı içinde 120.000 TL’yi aşamaz.

(4369 sayılı Kanunun 12 nci maddesiyle eklenen bent) 4358 sayılı Kanun uyarınca işlemlerinde vergi kimlik numarası kullanma zorunluluğu getirilen kurum ve kuruluşlardan yaptıkları işlemlere ilişkin bildirimleri Maliye Bakanlığının belirleyeceği standartlarda, araçlarla (yazı, manyetik ortam, disket, mikro film, mikro fiş gibi) ve zamanlarda yerine getirmeyenler hakkında (402 Sıra No.lu V.U.K Genel Tebliği ile 1.1.2011’den itibaren 800 -TL) özel usulsüzlük cezası kesilir. Ceza kesilenler, ödedikleri ceza için fiilleri ile ceza kesilmesine neden olan kişilere rücu edebilirler.

Maliye Bakanlığının özel işaretli görevlisinin ikazına rağmen durdurmayan aracın sahibi adına (402 Sıra No.lu V.U.K Genel Tebliği ile 1.1.2011’den itibaren 600 -TL) özel usulsüzlük cezası kesilir.

Bu maddede yazılı usulsüzlükler sonucunda vergi ziyaı da meydana geldiği takdirde bu ziyaın gerektirdiği vergi cezaları ayrıca kesilir ve bu cezalar hakkında 336 ncı madde hükmü uygulanmaz.

Damga Vergisi ödenmemiş veya noksan ödenmiş kâğıtları, vergi ve cezası tahsil edilmeden tasdik eden veya örneklerini çıkarıp veren noterler adına her kâğıt için tahsil edilmeyen Damga Vergisi üzerinden maktu vergilerde % 50, nispî vergilerde % 10 oranında özel usulsüzlük cezası kesilir. Ancak, bu madde kapsamında kesilecek özel usulsüzlük cezaları her bir kâğıt için 1 Yeni Türk Lirasından az olamaz.

(Visited 3,682 times, 1 visits today)

Filed under: Vergi Hukuku

Hukuki Bilgiler » Vergi Hukuku » Özel Usulsüzlük Nedir, Özel Usulsüzlük Halleri ve Cezaları

Leave a Reply

*