Vergi Suçları Nelerdir ?

Bu yazımızda vergi suçları nelerdir sorusuna yanıt olması için vergi suçları ve cezaları hakkında açıklayıcı bilgiler sunmaya çalışacağız. Böylece bu yazının, vergi suç ve cezaları hakkında bilgi almak isteyenler için faydalı olabileceğini düşünüyoruz. Çünkü bu yazıda, suç ve cezaların yanısıra bunların tanımında geçen muhteviyatı itibariyle yanıltıcı belge, gizleme gibi bazı kavramlar da vergi suç ve cezaları hakkında bilgi almak isteyenler için açıklanmaktadır.

Vergi Suçları Nelerdir ?

Vergi Suçları :
1-Kaçakçılık suçu
2-Vergi Mahremiyetini İhlal Suçu
3-Mükelleflerin Özel İşini Yapmak Suçu

Vergi Suçları ve Cezaları :

1- Kaçakçılık Suçları ve Cezaları: Vergi Usul Kanununa göre kaçakçılık suçları ve cezaları aşağıdaki şekillerde olabilir.

a) Vergi kanunlarına göre tutulan veya düzenlenen ve saklanma ve ibraz mecburiyeti bulunan;
1) Defter ve kayıtlarda hesap ve muhasebe hileleri yapanlar, gerçek olmayan veya kayda konu işlemlerle ilgisi bulunmayan kişiler adına hesap açanlar veya defterlere kaydı gereken hesap ve işlemleri vergi matrahının azalması sonucunu doğuracak şekilde tamamen veya kısmen başka defter, belge veya diğer kayıt ortamlarına kaydedenler,
2) Defter, kayıt ve belgeleri tahrif edenler veya gizleyenler (Varlığı noter tasdik kayıtları veya sair suretlerle sabit olduğu halde, inceleme sırasında vergi incelemesine yetkili kimselere defter ve belgelerin ibraz edilmemesi, bu fıkra hükmünün uygulanmasında gizleme kabul edilmektedir.) veya muhteviyatı itibariyle yanıltıcı belge (Gerçek bir muamele veya duruma dayanmakla birlikte bu muamele veya durumu mahiyet veya miktar itibariyle gerçeğe aykırı şekilde yansıtan belge ise, muhteviyatı itibariyle yanıltıcı belgedir.)
düzenleyenler veya bu belgeleri kullananlar,
Hakkında (5904 sayılı Kanunun 23 üncü maddesiyle değişen ibare. Yürürlük; 03.07.2009) on sekiz aydan üç yıla kadar hapis cezasına hükmolunur.

b) Vergi kanunları uyarınca tutulan veya düzenlenen ve saklama ve ibraz mecburiyeti bulunan defter, kayıt ve belgeleri yok edenler veya defter sahifelerini yok ederek yerine başka yapraklar koyanlar veya hiç yaprak koymayanlar veya belgelerin asıl veya suretlerini tamamen veya kısmen sahte olarak düzenleyenler veya bu belgeleri kullananlar, üç yıldan beş yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

c) Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre ancak Maliye Bakanlığı ile anlaşması bulunan kişilerin basabileceği belgeleri, Bakanlık ile anlaşması olmadığı halde basanlar veya bilerek kullananlar iki yıldan beş yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

Vergi Usul Kanununun 371 inci maddedeki pişmanlık şartlarına uygun olarak durumu ilgili makamlara bildirenler hakkında bu madde hükmü uygulanmaz.

Kaçakçılık suçlarını işleyenler hakkında bu maddede yazılı cezaların uygulanması Vergi Usul Kanununun 344 üncü maddede yazılı vergi ziyaı cezasının ayrıca uygulanmasına engel teşkil etmez.

Birden fazla kişi Vergi Usul Kanununun 359 uncu maddede sayılan fiillerin icrasına iştirak ettikleri takdirde fiili irtikap edenlerden veya doğrudan doğruya beraber işlemiş olanlardan her biri bundan ayrı ayrı maddi menfaat gözetmek şartıyla o fiile mahsus ceza ile cezalandırılır. Söz konusu fiilleri işlemeye azmettirenlere de aynı cezalar hükmolunur.

Bu fiillere maddi menfaat gözetmeksizin iştirak edenlere fiile mahsus cezanın dörtte biri hükmolunur.

Vergi Mahremiyetini İhlal Suçu Cezası:
Vergi Usul Kanununda yazılı vergi mahremiyetine uymaya mecbur olan kimselerden bu mahremiyeti ihlal edenler, Türk Ceza Kanununun 239 uncu maddesi hükümlerine göre cezalandırılır.
Suçları tekerrür edenler bir daha devlet hizmetinde kullanılmazlar.

Mükelleflerin Özel İşini Yapmak Suçu:
Vergi Usul Kanununun 6 ncı maddesinin son fıkrası gereğince mükelleflerin vergi kanunlarının uygulanması ile ilgili hesap, yazı ve sair özel işlerini yapmaları yasak edilen memurlardan bu yasağa aykırı harekette bulunanlar Türk Ceza Kanununun 257 nci maddesinin birinci fıkrası hükmüne göre cezalandırılır. Bu hareketlerle vergi ziyaına neden olunması halinde, kişiye ayrıca bu Kanunun 344 üncü maddesine göre vergi ziyaı cezası kesilir

(Visited 7,732 times, 1 visits today)

Filed under: Vergi Hukuku

Hukuki Bilgiler » Vergi Hukuku » Vergi Suçları Nelerdir ?

Leave a Reply

*